Số liệu thống kê
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Số liệu thống kê  >  
SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ NĂM HỌC 2012 - 2013 ( PHÂN CHIA THEO TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO)

TT
Tên cơ quan, đơn vị
Tổng số
Chia theo trình độ đào tạo
Chức danh
Tiến sĩ khoa học
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Đại học
Khác
Giáo sư
Phó giáo sư
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
687
9
264
226
139
49
17
104
2
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
484
3
163
198
91
29
5
73
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
763
1
82
395
237
48
2
15
4
Trường Đại học Công nghệ
212
0
78
72
47
15
2
22
5
Trường Đại học Kinh tế
199
0
58
69
53
19
0
12
6
Trường Đại học Giáo dục
81
0
34
27
13
7
3
11
7
Khoa Quốc tế
99
1
9
52
28
9
1
3
8
Khoa Luật
81
2
23
35
18
3
5
5
9
Khoa Sau đại học
18
1
4
8
3
2
2
1
10
Khoa Quản trị Kinh doanh
32
0
3
10
10
9
0
2
11
Khoa Y Dược
35
0
11
13
9
2
1
2
12
Viện Công nghệ Thông tin
22
1
5
7
6
3
1
1
13
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học
37
0
9
10
17
1
0
1
14
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
25
0
7
11
6
1
2
2
15
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
18
0
3
11
3
1
0
1
16
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
31
0
9
13
8
1
0
1
17
Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ
4
0
0
1
3
0
0
0
18
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị
7
0
0
1
2
4
0
0
19
Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo
29
0
1
8
17
3
0
0
20
Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu
15
0
2
4
8
1
0
1
21
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
29
0
6
16
5
2
0
4
22
Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm
40
0
1
8
23
8
0
0
23
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh
8
0
0
3
4
1
0
0
24
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
32
0
1
20
8
3
0
0
25
Trung tâm Phát triển hệ thống
14
0
1
7
1
5
0
0
26
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học
18
0
1
4
7
6
0
1
27
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
62
0
1
7
32
22
0
1
28
Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á
4
0
0
1
3
0
0
0
29
Trung tâm Thông tin - Thư viện
111
0
1
16
74
20
0
0
30
Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng
7
0
1
2
4
0
0
0
31
Trung tâm Ứng dụng công nghệ
thông tin
22
0
0
9
11
2
0
1
32
Nhà Xuất bản
38
0
2
7
20
9
0
1
33
Nhà In
24
0
0
1
7
16
0
0
34
Ban Quản lý các dự án
11
0
1
1
8
1
0
1
35
Tạp chí Khoa học
7
0
1
2
4
0
0
0
36
Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN và Đại học Kyoto
2
0
0
1
1
0
0
0
37
Cơ quan ĐHQG Hà Nội
113
3
25
50
24
11
3
9
38
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
5
0
1
2
2
0
0
0
39
Viện Tin học Pháp ngữ
4
0
1
1
2
0
0
0
40
Trung tâm Nano và Năng lượng
2
0
0
0
0
2
0
0
41
Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội
29
0
0
1
12
16
0
0
42
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
14
0
0
0
3
11
0
0
43
Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội
1
0
0
0
0
1
0
0
 
Tổng
3.476
21
806
1.330
973
343
44
274

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :