Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hỏi_đáp về thông tin đào tạo sau đại học (16/7/2008)

Hỏi: Phuong Lam Thi" <lamthiphuong@email.com

Toi muon hoi thong tin ve khoa dao tao sau dai hoc chuyen nganh du lich nam sauve thoi gian ban ho so tuyen sinh, nop ho so va lich on tap.

Xin cam on

 

Đáp: Nguyễn Thị Hồng Minh, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN

 

Chao ban,

Chuong trinh dao tao thac si chuyen nganh Du lich hoc do truong Dai hoc
Khoa hoc Xa hoi va Nhan van, DHQGHN chiu trach nhiem to chuc dao tao.

De biet cac thong tin chi tiet ve chuong trinh dao tao, cong tac tuyen
sinh ban co the lien lac truc tiep voi truong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va
Nhan van, DHQGHN theo dia chi:
Phong quan ly nghien cuu khoa hoc va dao tao sau dai hoc
DT: 04-8585239

Chuc ban thanh cong.

 Hoi_dap@vnu.edu.vn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :