Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Vật lý chất rắn

 

Mã số: 62 44 07 01

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3995…/SĐH, ngày…25…tháng…10…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2. Về kỹ năng:

3. Về năng lực:

4. Về nghiên cứu:

Nghiên cứu sinh có năng lực độc lập nghiên cứu cập nhật được những hướng nghiên cứu hiện đại trên thế giới.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ Vật lí.

+ Tiếng Anh: Doctor of  Philosophy in Physics.

2. Môn thi tuyển sinh

Đối với các đối tượng có đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Vật lí chất rắn.

+ Môn chuyên ngành: Vật lý chất rắn

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành ngành Vật lí chất rắn.

+ Môn cơ bản: Giải tích cho vật lí .

+ Môn cơ sỏ: Cơ sở cơ học lượng tử.

+ Môn chuyên ngành: Vật lí chất rắn.

+ Môn ngoại ngữ: Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                         9 tín chỉ, trong đó:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:     3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                  6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ   

 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                        51 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):                  11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:          31 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                    23 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                     8 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:              3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                    6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :