Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Thạch học, khoáng vật học và địa hóa học

Mã số: 60 44 57

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4010 /SĐH, ngày…26…tháng 10…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức

Các môn học và cấu trúc của chương trình khung được trình bày ở đây nhằm  trang bị cho các học viên cao học những kiến thức chuyên ngành, các kỹ năng nghiên cứu mới, hiện đại của lĩnh vực thạch học, khoáng vật và địa hoá. Học viên cao học, sau khi được trang bị các kiến thức nêu trên sẽ có khả năng tổ chức nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về thạch học, khoáng vật và địa hoá. Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu thạch học, khoáng vật và địa hoá nhằm đào tạo các chuyên gia có trình độ phân tích và tổng hợp cao.

2. Về năng lực

Học viên cao học sau khi tốt nghiệp có khả năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác nghiên cứu thạch học, khoáng vật và địa hoá nói riêng và địa chất nói chung ở Việt Nam.

3. Về kỹ năng

Nâng cao kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng thực hành giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn.

4. Về nghiên cứu

Hiện nay, khoa Địa chất đã và đang tập trung phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực thạch học, khoáng học, trầm tích học sau đây:

·    Nghiên cứu tướng đá - cổ địa lí và khoáng sản liên quan.

·    Nghiên cứu tiến hoá các bồn trầm tích trong mối quan hệ với các bối cảnh kiến tạo khác nhau.

·    Nghiên cứu trầm tích luận và lập bản đồ địa chất trầm tích Đệ tứ.

·    Nghiên cứu các quá trình hình thành và phân bố các nguyên tố trong mạng tinh thể.

·    Nghiên cứu nguồn gốc và điều kiện thành tạo các đá magma lãnh thổ Việt Nam.

·    Nghiên cứu nguồn gốc và cơ chế hình thành các thể đá biến chất lãnh thổ Việt Nam.

·    Nghiên cứu tính chất tiêu hình của khoáng vật.

·    Địa hoá các nguyên tố trong vỏ phong hoá và thổ nhưỡng.

·    Địa hoá các quá trình tạo khoáng nội sinh.

·    Địa hoá các quá trình magma, biến chất.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Địa chất.

+ Tiếng Anh: Master in Geology.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  II.

+  Môn cơ sở: Địa chất đại cương.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 56 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

30 tín chỉ

- Bắt buộc:

20 tín chỉ

- Lựa chọn:

10 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :