Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lí.

M· sè: 62 44 72 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số…3897…/SĐH, ngày…18…tháng 10…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Tiến sỹ chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lí có hiểu biết sâu sắc các kiến thức cơ bản về chuyên ngành; có khả năng sáng tạo,  phát hiện  và luận giải những tính chất đặc thù của khu vực.

2. Về kỹ năng:

Tiến sỹ chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lí có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có khả năng sáng tạo, giải quyết những vấn đề khoa học-công nghệ và hướng dẫn hoạt động chuyên môn.

3. Về năng lực:

Có khả năng độc lập nghiên cứu, xây dựng và chủ trì các đề tài khoa học thuộc chuyên ngành ở các cấp quản lý khác nhau, hướng dẫn hoạt động khoa học theo lĩnh vực chuyên sâu được đào tạo.

4. Về nghiên cứu:

Các hướng nghiên cứu của chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lí ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên bao gồm:

·    Về lý thuyết: Địa mạo lý thuyết; Địa mạo bờ và đáy biển Việt Nam; Địa mạo nhiệt đới.

·    Về địa mạo khu vực: Địa mạo các vùng đồng bằng; Địa mạo miền núi, Địa mạo karst; Cổ địa mạo và môi trường.

·    Về ứng dụng: Nghiên cứu địa mạo trong giảm thiểu tai biến thiên nhiên;  Địa mạo công trình; Địa mạo trong tìm kiếm khoáng sản; Địa mạo trong quản lý môi trường; Địa mạo trong quản lý thống nhất đới bờ; Địa mạo trong quy hoạch và quản lý lãnh thổ.

·    Hướng ứng dụng công nghệ hiện đại trong nghiên cứu địa mạo.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ Địa lí.

+ Tiếng Anh: Doctor of  Philosophy in Geography.

2. Môn thi tuyển sinh

Đối với các đối tượng có đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lí.

+ Môn chuyên ngành: Địa mạo và cổ địa lí.

+ Môn ngoại ngữ : Trỡnh độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lí.

+ Môn cơ bản: Toán cao cấp III.

+ Môn cơ sở: Địa lí đại cương.

+ Mụn chuyờn ngành: Địa mạo và cổ địa lí.

+ Mụn ngoại ngữ: Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                         9  tín chỉ, trong đó:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:     3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                  6 - 10 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.  

 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                        52 - 56 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):                  11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:          32 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                     24 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                     8 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:              3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                     6 - 10 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :