Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.GS.TS Từ Vọng Nghi, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

Họ tên: Từ Vọng Nghi

Nơi công tác: Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

I. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học phân tích, Khoa Hóa học, trường ĐHTHHN năm 1963.

- Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Hóa học phân tích tại trường Hóa lý điện hóa Viện hàn lâm, Tiệp Khắc năm 1976.

- Từ 1995 đến nay là Uỷ viên thường vụ Hội khoa học Phân tích Hoá Lý và Sinh học Việt Nam.

II. Hoạt động khoa học:

- Giáo trình giảng dạy chính : Hoá học phân tích; Phân tích điện hoá; Hoá phân tích môi trường; Hoá phân tích nâng cao; Phân tích dòng chảy.

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Hoá phân tích; Phân tích điện hoá; Phân tích môi trường.

Các công trình khoa học tiêu biểu :

 1. A new catalytic Polarographic System for the Determination of Nitrite. T.V. Nghi, H.T. Tin, H.T. Ha, Đ.N. Khue, D.V. Anh,. Proceedings of 2nd Vietnam National Congress on Chemistry. Chemistry for Development, 7-8-9, December, 1993, Hanoi 01-17.
 2. Determination of Copper, Lead, Cadimium and Zine in Sea Water by the differential Puls Anodic Strpping Voltammetry.T.V. Nghi, T.Đ. Chi, L.A. Dung, N.T. Hung, H.T. Tin, H.T. Ha, Proceedings of 2nd Vietnam National Congress on Chemistry. 7-8-9 December, 1993, Hanoi 59.
 3. Xác định vi lượng Mo trong các loại cây họ đậu bằng phương pháp động học xúc tác.T.T. Thao, Đ.H. Vinh, T.V. Nghi, Hội nghị Khoa học trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 4/1998, tr.108.
 4. Xác định một số kim loại nặng trong các loại nước trong điều kiện phòng thí nghiệm nước ta T.V. Nghi,. Hội thảo Khoa học Quốc gia: Hoá học và Công nghệ hoá học với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Hà Nội, tháng 1/1998, tr.233-239.
 5. Xác định lượng vết Niken và coban trong nước bằng phương pháp von-ampe hoà tan hấp phụ xung vi phân. N.V. Hợp, T.V. Nghi, H.T. Tín, Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ III, Hà Nội, tháng 10/1998, tr.117-120 (tập 2 tuyển tập báo cáo).
 6. Mô hình Hoá học toàn quốc lần thứ III. T.T. Thảo, Đ.H. Vinh, T.V. Nghi, Tháng 10/1998, tr. 1-5 (tập 2 tuyển tập báo cáo).

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay:

 1. The Determination of Nitrite in cabbages and wast water by usings FIA Method with Polarographic Detector. T.V. Nghi, H.T. Tin, T.Đ. Chi, H.T. Ha, H.C. Trang, Đ.N. Khuê,. Tạp chí Hoá học, T.33, No.2, 1995, 70-72.
 2. Xác định lượng vết Niken bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan hấp phụ xung vi phân. T.V. Nghi, N.V. Hợp, H.T. Tín, Tạp chí phân tích Hoá, Lý, Sinh học, T.2, No.344, 1996, 25-27.
 3. Xác định đồng thời Ni(II) và Co(II) bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan hấp phụ xung vi phân.T.V. Nghi, N.V. Hợp, H.T. Tín, Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học, T.2, No.4, 1997, 26-30.
 4. Phương pháp động học xúc tác xác định lượng nhỏ Re trong các mẫu khoáng vật. Đ.H. Vinh, T.V. Nghi, T.T. Thảo, N.T. Hiền, Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học, T.1+2, 1996, 9-14.
 5. Xác định vi lượng Molypden trong loại cây họ đậu bằng phương pháp động học xúc tác. T.T. Thảo, Đ.H. Vinh, T.V. Nghi, P.N. Mai. Tuyển tập các công trình Khoa học - Ngành Hoá học - Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 4/1998, tr.33-37.
 6. Phương pháp động học xúc tác. T.T. Thảo, T.V. Nghi, Đ.H. Vinh,. Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học, T.3, No.1, 1998, 24-28.
 7. Xác định đồng thời Mo và W bằng phương pháp động học xúc tác trắc quan. T.T. Thảo, Đ.H. Vinh, T.V. Nghi,. Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học, T.3, No.2, 1998, 1-5.
 8. Mô hình hoá phương pháp động học xúc tác xác định Mo trên hệ FIA. T.T. Thảo, T.V. Nghi, Đ.H. Vinh. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 3, 10/1998, 1-5.

Sách chuyên môn đã xuất bản:

 1. Cơ sở lý thuyết Hoá học phân tích. Viết chung. Nxb Đại học và Trung học Chuyên nghiệp Hà Nội, 1980-1985 (2 lần xuất bản).
 2. Bài tập Hoá học phân tích. Viết chung. Nxb Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội, 1994.
 3. Phân tích nước. Viết chung. Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 1986.
 4. Các phương pháp hoá phân tích - Tập 1 và Tập 2. Dịch. Nxb Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội, 1976.
 5. Cơ sở hoá học phân tích - Tập 1 và Tập 2. Dịch. Nxb Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội, 1989-1992.
 6. Hoá học phân tích. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000.

III. Khen thưởng:

- Danh hiệu Nhà giáo ưu tú

 VNUnews - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   |