Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS. Trần Ngọc Vương, Khoa Văn học

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Năm sinh: 1956

Nơi sinh: Quảng Bình

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Giáo sư

Thời gian công tác tại trường: từ 1976

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các bài báo khoa học:

 1. Chủ nghĩa duy tâm của một quan niệm về lãnh thổ // Tạp chí Triết học, số 4/1980.
 2. Nguyễn Trãi với việc thể hiện khí phách và bản sắc dân tộc // Tạp chí Văn nghệ Quân đội, số 10/1980.
 3. Về thể loại trường ca và tính chất của nó // Tạp chí Văn nghệ Quân đội, số 2/1981.
 4. Tính cụ thể lịch sử với việc xây dựng lý luận cho thời kỳ quá độ ở Việt Nam // Tạp chí Triết học, số 2/1983.
 5. Những đặc điểm mang tính quy luận của sự phát triển văn học nhìn nhận qua sáng tác của một tác giả // Tạp chí Văn học, số 3/1992.
 6. Giới hạn của nội dung nhân đạo chủ nghĩa trong văn chương Nho giáo // Tạp chí Văn học, số 7/1996.
 7. Một số vấn đề lý luận khi nghiên cứu văn chương Nho giáo ở Việt Nam // Tạp chí Văn học, số 10/1996.
 8. Mấy đặc điểm loại hình nhân cách nhà cách mạng Phan Bội Châu // Tạp chí Văn học, số 1/1998.
 9. Nguyễn Bỉnh Khiêm - hư và thực // Tạp chí Văn học, số 6/2001.
 10. Một nội lực văn hoá cần cho sự phát triển // Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số 6/2001.
 11. Vận mệnh Nho giáo qua những biến thiên của lịch sử nửa đầu thế kỷ XX ở Việt Nam // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 12/2000.
 12. L’inđividu dans le “modele impérial” en Asie Oriental (Profil idéal - typique de L’homme d’État confucéen). CNRS - 8/1996.
 13. Từ môn văn nói chung đến phân môn Văn học trung đại // Tạp chí Văn học, số 2/2002
 14. Some problems Relating to the Specific Character of Vietnamese Middle Age Literature // Vietnam Social Sciences. 4/2005.
 15. "Từ"- một chủng loại văn học còn ít đ­ược biết tới (viết chung với ThS. Đinh Thanh Hiếu) // Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 9/2004.
 16. Sự nghiệm sinh văn hoá và vấn đề ph­ương pháp luận nghiên cứu (nhân đọc lại các công trình của cố giáo sư­ Đặng Thai Mai). Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4/2002.
 17. Về mối quan hệ giữa các phân ngành lịch sử văn học, lý luận và phê bình // Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 6/2004.
 18. Nhận thức lại về nhu cầu và khả năng phát triển tri thức lý luận trên các bình diện khác nhau của đời sống văn học Việt Nam ngày nay // Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 1/2005.
 19. Cấu trúc và diễn tiến của hệ tư­ tư­ởng ở Việt Nam tới thời Lý // Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Lý Công Uẩn và v­ương triều Lý, 2000.
 20. Nhân quả Đông du // Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 100 năm phong trào Đông Du và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
 21. Vọng ngôn