Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Ve ki thi cao hoc nam 2008 (ngày 19/3/2008)

Hỏi: nguyen ha <moctinh85@yahoo.com

Kinh gui muc hoi dap truong DH QG!

Em tot nghiep DHNN thang 7 nam 2006 loai Trung Binh Kha, tu khi tot nghiep em di day o trung tam ngoai ngu va di dich ngan han cho cac ca nhan va to chuc khi co yeu cau.

Thong bao tuyen sinh sau dai hoc nam 2008 quy dinh doi voi nguoi tot nghiep loai TB-K phai co 2 nam tham nien cong tac. Vay em xin hoi:

1.    Nhung loai giay to gi chung minh tham nien cong tac? Phai chang la hop dong lao dong?

2.    Do dac thu cong viec, em ko ki hop dong lao dong, vay em co the dung oai giay to gi de chung minh tham nien cong tac?

Rat mong som nhan duoc hoi dap cua quy truong! Em xin chan thanh cam
on!

 

Đp: Nguyen Thi Hong Minh, Phong Quan li Dao tao va Khoa hoc, Khoa Sau dai hoc, DHQGHN
Chao ban,

Theo quy dinh cua DHQGHN viec xac dinh tham nien cong tac trong ho so dang ki du thi SDH can co:

Ban sao co cong chung quyet dinh tuyen dung, bo nhiem hoac hop dong lao dong dai han kem theo cong van xac nhan thoi gian cong tac cua thu
truong co quan?

Ban hay chuan bi dung cac van ban tren de  ho so dat yeu cau.
Chuc ban thanh cong.

 Hoi_Dap@vnu.edu.vn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :