Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hỏi _ Đáp về tuyển sinh sau đại học ở Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN (5/6/2008)

Hỏi: Ha DuongThu <duongthithuhagdpt@yahoo.com

Kinh gui Dai hoc Quoc gia Ha Noi

Thua cac Thay co,

Em ten la Duong Thi Ha, hien la?chuyen vien?So GD&DT Binh Phuoc.

Em muon hoi mot so van de ve hoc cao hoc trinh do thac si mon Dia li co
duoc khong a?

Trong nam 2008, tu nay (thang 7) den cuoi nam co lop on thi nao de thi vao lop cao hoc mon Dia li khong a? Neu co thi thoi gian, dia diem, hoc phi cu the nhu the nao a?

Neu nguoi tot nghiep dai hoc voi bang tot nghiep chi dat trinh do TB-Kha thi co duoc phep dang ky on luyen de tham du thi khong a?

Dieu kien thu ba de duoc tham gia thi la phai co trinh do tieng Anh trinh do B. Neu nguoi tham gia thi chua co bang B thi co duoc to chuc on luyen de thi ngoai ngu khong a? Neu co thi hinh thuc thi ngoai ngu la nhu the nao a? Co giong nhu hinh thuc thi trinh do B tieng Anh binh thuong khong a? Neu nguoi du thi da co bang B tieng Anh roi thi co phai du thi mon ngoai ngu trong dot thi tuyen khong a?

Neu thi dau va tham gia hoc thi hoc phi toan bo va cac kinh phi chi tra khac trong qua trinh hoc tap la bao nhieu a? Co Ky tuc xa cho hoc vien o xa khong a?

Rat mong cac Thay Co giai dap cho em biet voi. Em xin chan thanh cam on a.

Kinh thu!

Duong Thi Ha.

Đáp: Bùi Duy Cam – Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Xin chao ban: Truong Dai hoc Khoa hoc Tu nhien co 2 ky tuyen sinh sau
dai hoc vao thang 5 va thang 8.Nam nay ky thu hai se duoc to chuc vao
31/8.Nha truong khong to chuc on tap ma chi gioi thieu de cuong on tap ma thoi.Mon tieng anh chi thi viet,khong kiem tra ky nang nghe, noi.Chi mien thi voi thi sinh da co chung chi TOEFL hoac IELT.Hoc phi la 2 trieu dong/nam.Neu khong thuoc dien duoc co quan cu di hoc thi phai nop kinh phi dao tao la 4 trieu dong/nam.Hien tai truong khong co ki tuc danh cho hoc vien cao hoc.

 Hoi_dap@vnu.edu.vn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :