Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GVC. Bùi Việt Thắng

Năm sinh: 1951 tại Hà Tĩnh

Học hàm, học vị: GVC, Cử nhân

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Văn học Hiện đại Việt Nam

Quá trình đào tạo

Đại học: 1973, Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội

1987 - 1990: Thực tập sinh tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva - Lômônôxôp.

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Bình luận truyện ngắn (Phê bình và Tiểu luận). NXB Văn học, Hà Nội, 1999.
 2. Văn học Việt Nam 1945 – 1975 (viết chung). Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1990.
 3. Thạch Lam – Văn chương và cái đẹp (viết chung). NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 1995.
 4. Nguyễn Minh Châu (Kỷ yếu hội nghị - viết chung). Hội Văn học nghệ thuật Nghệ An xuất bản, 1995.
 5. 50 năm văn học Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám (viết chung). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.
 6. Văn học 1975 – 1985 – Tác phẩm và dư luận (viết chung). NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 1997.
 7. Các nhà văn được giải thưởng Hồ Chí Minh (viết chung). NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 1997.
 8. Lý luận và phê bình văn học miền Trung thế kỷ XX (viết chung). NXB Đà Nẵng, 2001.
 9. Tiếp cận đương đại văn hoá Mỹ (viết chung). NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2001.
 10. Truyện ngắn - Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại (chuyên luận). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 11. Bàn về tiểu thuyết (biên soạn). NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2000.
 12. Văn học Việt Nam 1945 – 1954 (văn tuyển). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
 13. Quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam 1900 – 1945 (viết chung). NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2000.
 14. Truyện ngắn hiện thực 1930 – 1945 (biên soạn). NXB Văn học, H, 2003.
 15. Văn học Việt Nam thế kỷ XX (viết chung). NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004.
 16. Anh Đức - Về tác gia và tác phẩm (biên soạn). NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005.
 17. Tiểu thuyết đương đại (Phê bình - Tiểu luận). NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005.

Các bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Bước đi của truyện ngắn // Tạp chí Nhà văn, số 1/2000.
 2. Phía trước của tiểu thuyết // Tạp chí Nhà văn, số 4/2000.
 3. Thể loại truyện ngắn trong tiến trình văn học dân tộc thế kỷ XX // Tạp chí Nhà văn, số 9/2001.
 4. Truyện ngắn hôm nay // Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 1/2004.
 5. Phê bình và sáng tác trẻ // Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 7/2004.
 6. Những bài học văn chương từ “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư // Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 7/2006.
 7. Nội lực Chu Lai // Tạp chí Nhà văn, số 8/2006.
 8. Dòng tiểu thuyết ngắn trong văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới // Tạp chí Nhà văn, số 10/2006.

Đề tài khoa học:

 1. Tiểu thuyết Việt Nam sau 1975. Đề tài cấp Trường. Nghiệm thu 6 – 2005. 60 trang
 2. Văn học Việt Nam thế kỷ XX. Đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 2001 - 2003 do GS. VS. Phan Cự Đệ chủ trì, nhánh Truyện ngắn Việt Nam thế kỷ XX, 150 trang
 3. Truyện ngắn Việt Nam. Đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 2004 – 2006 do GS. VS. Phan Cự Đệ chủ trì, nhánh Các tác giả truyện ngắn, 8 tác giả, 150 trang

* Các công trình thống kê chưa đầy đủ (Ban biên soạn)

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |