Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
Cơ cấu tổ chức của các trường đại học (tính đến tháng 9/2010)

1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Các khoa thuộc trường
1
Khoa Địa chất
2
Khoa Địa lý
3
Khoa Hóa học
4
Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
5
Khoa Môi trường
6
Khoa Sinh học
7
Khoa Toán - Cơ - Tin học
8
Khoa Vật lý
II. Phòng, ban thuộc trường
1
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
2
Phòng Đào tạo
3
Phòng Hành chính – Đối ngoại
4
Phòng Kế hoạch Tài vụ
5
Phòng Khoa học - Công nghệ
6
Phòng Quản trị và Bảo vệ
 7
Phòng Sau đại học
8
Phòng Tổ chức Cán bộ
9
Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng
IV. Trung tâm thuộc trường
1
Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững
2
Trung tâm Động lực và Môi trường Biển
3
Trung tâm Khoa học Vật liệu
4
Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Ứng dụng
5
Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường
6
Trung tâm tính toán hiệu năng cao
V. Đơn vị khác thuộc trường
1
Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên
2
Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học tự nhiên

 
2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Các khoa thuộc trường
1
Khoa Báo chí và Truyền thông
2
Khoa Du lịch học
3
Khoa Đông phương học
4
Khoa Khoa học Quản lý
5
Khoa Lịch sử
6
Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
7
Khoa Ngôn ngữ học
8
Khoa Quốc tế học
9
Khoa Tâm lý học
10
Khoa Thông tin - Thư viện
11
Khoa Triết học
12
Khoa Văn học
13
Khoa Việt Nam học và tiếng Việt
14
Khoa Xã hội học
II. Các bộ môn trực thuộc trường
1
Bộ môn Khoa học Chính trị
2
Bộ môn Nhân học
III. Phòng, ban thuộc trường
1
Ban Thanh tra
2
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
3
Phòng Đào tạo
4
Phòng Hành chính - Quản trị
5
Phòng Kế hoạch - Tài vụ
6
Phòng Khoa học và Sau đại học
7
Phòng Quan hệ Quốc tế
8
Phòng Tổ chức Cán bộ
IV. Trung tâm thuộc trường
1
Bảo tàng Nhân học
2
Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục
3
Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương
4
Trung tâm Nghiên cứu Giới và Phát triển
5
Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc
6
Trung tâm Ngoại ngữ và xúc tiến trao đổi giáo dục quốc tế
7
Trung tâm Nghiên cứu và phân tích chính sách
8
Trung tâm Hỗ trợ tư vấn tâm lý
9
Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Công tác xã hội
10
Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn phát triển KT-XH các dân tộc thiểu số V.Nam
11
Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại
12
Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá quốc tế
13
Trung tâm Tiếng Hàn và Nghiên cứu Hàn Quốc

 
3. Trường Đại học Ngoại ngữ

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Các khoa thuộc trường
1
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh
2
Khoa Sư phạm tiếng Anh
3
Khoa Tiếng Anh
4
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga
5
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp
6
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông
7
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây
8
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc
9
Khoa Sau đại học
10
Khoa Tại chức
II. Các bộ môn trực thuộc trường
1
Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam
2
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
III. Phòng, ban thuộc trường
1
Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
2
Phòng Đào tạo
3
Phòng Quan hệ Quốc tế
4
Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học
5
Phòng Quản trị - Bảo vệ
6
Phòng Tài chính - Kế toán
7
Phòng Tổ chức Cán bộ
8
Phòng Thiết bị
9
Phòng Tổng hợp - Hành chính
IV. Trung tâm thuộc trường
1
Trung tâm Đào tạo từ xa
2
Trung tâm Multimedia
3
Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và Kiểm định chất lượng
V. Đơn vị khác thuộc trường
1
Trường THPT chuyên Ngoại ngữ

 
4. Trường Đại học Công nghệ

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Các khoa thuộc trường
1
Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa
2
Khoa Công nghệ Thông tin
3
Khoa Điện tử - Viễn thông
4
Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nanô
II. Phòng, ban thuộc trường
1
Phòng Đào tạo đại học
2
Phòng Đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học
3
Phòng Hành chính - Quản trị
4
Phòng Tài vụ - Kế toán
5
Phòng Tổ chức - Hành chính
III. Trung tâm thuộc trường
1
Trung tâm Mạng và E-learning
2
Trung tâm Nghiên cứu Điện tử - Viễn thông

 
5. Trường Đại học Kinh tế

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Các khoa thuộc trường
1
Khoa Kinh tế Chính trị
2
Khoa Kinh tế Phát triển
3
Khoa Kinh tế Quốc tế
4
Khoa Quản trị Kinh doanh
5
Khoa Tài chính Ngân hàng
II. Phòng, ban thuộc trường
1
Phòng Đào tạo
2
Phòng Hành chính - Tổng hợp
3
Phòng Tổ chức Nhân sự
4
Phòng Kế hoạch - Tài chính
5
Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
6
Ban Thanh tra
7
Bộ phận Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng
8
Bộ phận Tạp chí - Website
IV. Trung tâm thuộc trường
1
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
2
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
3
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển
4
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách

 
6. Trường Đại học Giáo dục

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Các khoa thuộc trường
1
Khoa Khoa học Giáo dục
2
Khoa Quản lý giáo dục
3
Khoa Sư phạm
II. Phòng, ban thuộc trường
1
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
2
Phòng Kế hoạch - Tài vụ
3
Phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ Quốc tế
4
IV. Trung tâm thuộc trường
1
Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục
2
Trung tâm Phát triển Công tác xã hội và Tổ chức cộng đồng
3
Trung tâm Thông tin, tư vấn hướng nghiệp

 


 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :