Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
Cơ cấu tổ chức của các Khoa trực thuộc (tính đến tháng 9/2010)

1. Khoa Luật

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Các bộ môn thuộc khoa
1
Bộ môn Hiến pháp - Hành chính
2
Bộ môn Luật Dân sự
3
Bộ môn Luật Quốc Tế                                     
4
Bộ môn Luật Kinh doanh        
5
Bộ môn Lý luận - Lịch sử Nhà nước và Pháp luật
6
Bộ môn Tư pháp hình sự                      
II. Phòng, ban thuộc khoa
1
2
Phòng Quản lý đào tạo và khoa học
IV. Trung tâm thuộc khoa
1
Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ pháp lý            
2
Trung tâm Nghiên cứu Luật biển và Hàng hải quốc tế
3
Trung tâm Nghiên cứu Luật so sánh

 
2. Khoa Quốc tế

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Các bộ môn thuộc khoa
1
Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
2
Bộ môn Khoa học Xã hội - Nhân văn và Kinh tế
3
Bộ môn Ngoại ngữ
II. Phòng, ban thuộc khoa
1
2
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
3
Phòng Hợp tác và Truyền thông

 
3. Khoa Quản trị Kinh doanh

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Phòng, ban thuộc khoa
1
Văn phòng
2
Ban Phát triển chương trình
II. Đơn vị thuộc khoa
1
Chương trình liên kết với Đại học Hawaii
2
Chương trình liên kết với Đại học Irvine
3
Chương trình đào tạo HSB - MBA
4
Chương trình đào tạo ngắn hạn

 
4. Khoa Sau đại học

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Phòng, ban thuộc khoa
1
Phòng Đào tạo Quốc tế
2
3
Phòng Quản lý đào tạo và khoa học
II. Trung tâm thuộc khoa
1
Trung tâm Bồi dưỡng Nguồn đào tạo tiến sĩ
2
Trung tâm ĐH Pháp tại Hà Nội

 
5. Khoa Y - Dược (theo Đề án thành lập)

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Phòng, ban thuộc khoa
1
2
Phòng Quản lý đào tạo và khoa học
II. Các bộ môn thuộc khoa
III. Trung tâm thuộc khoa
IV. Bệnh viện

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :