Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
Những số liệu thống kê cơ bản về ĐHQGHN năm học 2012 - 2013

(Số liệu tính đến 30/6/2013)
Số liệu về tổ chức cán bộ năm học 2012 - 2013 (theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm)

STT
Tên cơ quan, đơn vị
Tổng số
Chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm
Nhân lực giảng dạy cơ hữu
Nhân lực giảng dạy HĐ
Nhân lực nghiên cứu cơ hữu
Nhân lực nghiên cứu hợp đồng
Kỹ thuật viên
Nhân viên hành chính HĐ
CV quản lý và hành chính
Nhân lực phục vụ giảng dạy
Nhân lực thuộc nhóm khác
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
687
392
2
72
43
9
20
94
16
39
2
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
484
324
1
6
3
0
13
100
17
20
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
763
526
29
2
0
8
4
44
84
66
4
Trường Đại học Công nghệ
212
118
1
10
19
0
2
33
11
18
5
Trường Đại học Kinh tế
199
73
2
0
1
1
8
78
15
21
6
Trường Đại học Giáo dục
81
45
1
2
1
0
1
25
5
1
7
Khoa Quốc tế
99
42
6
0
0
0
6
43
2
0
8
Khoa Luật
81
45
0
0
0
0
1
20
7
8
9
Khoa Sau đại học
18
8
0
0
0
0
0
7
0
3
10
Khoa Quản trị Kinh doanh
32
4
0
0
0
0
0
9
10
9
11
Khoa Y Dược
35
9
0
0
1
1
1
15
1
7
12
Viện Công nghệ Thông tin
22
1
0
7
3
0
0
7
0
4
13
Viện Vi sinh vật và Công nghệ
Sinh học
37
0
0
19
14
0
0
1
0
3
14
Viện Việt Nam học và Khoa học
phát triển
25
6
0
8
5
0
1
3
0
2
15
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
18
4
1
3
1
0
2
7
0
0
16
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên
và Môi trường
31
2
0
23
1
0
0
0
0
5
17
Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ
4
0
0
1
2
0
1
1
0
-1
18
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị
7
0
0
0
2
0
0
0
0
5
19
Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo
29
0
0
0
13
0
0
0
0
16
20
Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu
15
1
0
0
12
0
0
0
0
2
21
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
29
19
1
0
0
0
2
4
2
1
22
Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm
40
0
0
0
0
0
1
19
5
15
23
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh
8
1
0
0
0
0
0
3
1
3
24
Trung tâm Giáo dục Thể chất và
Thể thao
32
23
0
0
0
0
0
1
0
8
25
Trung tâm Phát triển hệ thống
14
1
0
1
0
0
3
8
1
0
26
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học
18
1
0
0
2
0
0
5
0
10
27
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
62
1
0
0
0
0
1
32
1
27
28
Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á
4
0
0
0
0
0
0
3
0
1
29
Trung tâm Thông tin - Thư viện
111
3
0
0
0
0
0
5
52
51
30
Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng
7
0
0
0
0
0
0
6
0
1
31
Trung tâm Ứng dụng công nghệ
thông tin
22
1
0
2
11
0
1
2
0
5
32
Nhà Xuất bản
38
1
0
0
0
3
2
6
11
15
33
Nhà In
24
0
0
0
0
0
1
4
0
19
34
Ban Quản lý các dự án
11
1
0
0
0
0
3
4
0
3
35
Tạp chí Khoa học
7
1
0
0
0
0
0
0
0
6
36
Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN Đại học Kyoto
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
37
Cơ quan ĐHQG Hà Nội
113
21
0
0
0
0
1
68
0
23
38
Trung tâm Nhân lực Quốc tế
5
0
0
0
0
0
1
4
0
0
39
Viện Tin học Pháp ngữ
4
1
0
0
0
0
0
3
0
0
40
Trung tâm Nano và Năng lượng
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
41
Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội
29
0
0
1
0
0
1
8
0
19
42
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
14
0
0
0
0
0
0
0
7
7
43
Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
 
Tổng
3.476
1.675
44
157
134
22
77
675
249
443

 


 
Số liệu về tổ chức cán bộ năm học 2012 - 2013 (theo trình độ đào tạo, chức danh)

STT
Tên cơ quan, đơn vị
Tổng số
Chia theo trình độ đào tạo
Chức danh
Tiến sĩ khoa học
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Đại học
Khác
Giáo sư
Phó giáo sư
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
687
9
264
226
139
49
17
104
2
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
484
3
163
198
91
29
5
73
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
763
1
82
395
237
48
2
15
4
Trường Đại học Công nghệ
212
0
78
72
47
15
2
22
5
Trường Đại học Kinh tế
199
0
58
69
53
19
0
12
6
Trường Đại học Giáo dục
81
0
34
27
13
7
3
11
7
Khoa Quốc tế
99
1
9
52
28
9
1
3
8
Khoa Luật
81
2
23
35
18
3
5
5
9
Khoa Sau đại học
18
1
4
8
3
2
2
1
10
Khoa Quản trị Kinh doanh
32
0
3
10
10
9
0
2
11
Khoa Y Dược
35
0
11
13
9
2
1
2
12
Viện Công nghệ Thông tin
22
1
5
7
6
3
1
1
13
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học
37
0
9
10
17
1
0
1
14
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
25
0
7
11
6
1
2
2
15
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
18
0
3
11
3
1
0
1
16
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
31
0
9
13
8
1
0
1
17
Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ
4
0
0
1
3
0
0
0
18
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị
7
0
0
1
2
4
0
0
19
Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo
29
0
1
8
17
3
0
0
20
Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu
15
0
2
4
8
1
0
1
21
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
29
0
6
16
5
2
0
4
22
Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm
40
0
1
8
23
8
0
0
23
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
8
0
0
3
4
1
0
0
24
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
32
0
1
20
8
3
0
0
25
Trung tâm Phát triển hệ thống
14
0
1
7
1
5
0
0
26
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học
18
0
1
4
7
6
0
1
27
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
62
0
1
7
32
22
0
1
28
Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á
4
0
0
1
3
0
0
0
29
Trung tâm Thông tin - Thư viện
111
0
1
16
74
20
0
0
30
Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng
7
0
1
2
4
0
0
0
31
Trung tâm Ứng dụng công nghệ
thông tin
22
0
0
9
11
2
0
1
32
Nhà Xuất bản
38
0
2
7
20
9
0
1
33
Nhà In
24
0
0
1
7
16
0
0
34
Ban Quản lý các dự án trực thuộc
11
0
1
1
8
1
0
1
35
Tạp chí Khoa học
7
0
1
2
4
0
0
0
36
Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN – Đại học Kyoto
2
0
0
1
1
0
0
0
37
Cơ quan ĐHQG Hà Nội
113
3
25
50
24
11
3
9
38
Trung tâm Nhân lực Quốc tế
5
0
1
2
2
0
0
0
39
Viện Tin học Pháp ngữ
4
0
1
1
2
0
0
0
40
Trung tâm Nano và Năng lượng
2
0
0
0
0
2
0
0
41
Trung tâm phát triển
29
0
0
1
12
16
0
0
42
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
14
0
0
0
3
11
0
0
43
Quỹ phát triển Quốc gia Hà Nội
1
0
0
0
0
1
0
0
 
Tổng
3.476
21
806
1.330
973
343
44
274

 Ban Tổ chức Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :