Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
Số lượng, cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc (Giai đoạn 1993 - 9/2010)

TT
Tên đơn vị
Số khoa trực thuộc
Số bộ môn trực thuộc
Số phòng, ban CN, CM trực thuộc
Số trung tâm trực thuộc
Số trung tâm trực thuộc khoa, trực thuộc đơn vị
I. Năm 1993 (3 đơn vị)
1.      
Trường Đại học Tổng hợp
14
1
14
14
 
2.      
Trường Đại học Sư phạm HN I
 
 
 
 
 
3.      
Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ
5
5
10
 
 
II. Năm 2000 (21 đơn vị)
1.      
Trường Đại học KHTN
8
2
7
3
6
2.      
Trường Đại học KHXH&NV
13
4
7
4
 
3.      
Trường Đại học Ngoại ngữ
5
5
9
2
 
4.      
Khoa Công nghệ
 
7
2
 
2
5.      
Khoa Kinh tế              
 
5
2
 
 
6.      
Khoa Luật
 
5
2
1
 
7.      
Khoa Quản trị Kinh doanh
 
1
4
 
 
8.      
Khoa Sư phạm
 
4
2
1
 
9.      
Trung tâm Công nghệ Sinh học
 
 
5
 
 
10. 
Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD
 
 
5
 
 
11. 
Trung tâm ĐT, BD GVLLCT
 
4
2
 
 
12. 
Trung tâm NC TN&MT
 
 
1
 
 
13. 
Trung tâm NC về Phụ nữ
 
 
2
 
 
14. 
Trung tâm Phát triển Hệ thống
 
 
3
 
 
15. 
Trung tâm Nội trú Sinh viên
 
 
5
 
 
16. 
Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì
 
 
1
 
 
17. 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
9
 
 
18. 
Nhà In ĐHQGHN
 
 
4
 
 
19. 
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
 
 
7
 
 
20. 
Nông trường 1A
 
 
 
 
 
21. 
Cơ quan ĐHQGHN
 
 
9
 
 
III. Năm 2001 (23 đơn vị)
1.      
Trường Đại học KHTN
8
2
8
3
7
2.      
Trường Đại học KHXH&NV
13
4
7
4
 
3.      
Trường Đại học Ngoại ngữ
8
4
10
2
 
4.      
Khoa Công nghệ
 
7
2
1
2
5.      
Khoa Kinh tế
 
6
4
 
 
6.      
Khoa Luật
 
5
2
1
 
7.      
Khoa Quản trị Kinh doanh
 
5
5
1
 
8.      
Khoa Sư phạm
 
4
2
1
 
9.      
Viện Công nghệ Thông tin
 
 
2
1
 
10. 
Trung tâm Công nghệ Sinh học
 
 
7
 
 
11. 
Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD
 
 
5
 
 
12. 
Trung tâm ĐT, BD GVLLCT
 
5
2
 
 
13. 
Trung tâm Hỗ trợ NCCA
 
 
1
 
 
14. 
Trung tâm NC TN&MT
 
 
2
 
 
15. 
Trung tâm NC về Phụ nữ
 
 
2
 
 
16. 
Trung tâm Phát triển Hệ thống
 
 
5
 
 
17. 
Trung tâm Nội trú Sinh viên
 
 
5
 
 
18. 
Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì
 
 
1
 
 
19. 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
9
 
 
20. 
Nhà In ĐHQGHN
 
 
4
 
 
21. 
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
 
 
7
 
 
22. 
Nông trường 1A
 
 
 
 
 
23. 
Cơ quan ĐHQGHN
 
 
9
 
 
IV. Năm 2002 (27 đơn vị)
1.      
Trường Đại học KHTN
8
2
8
3
7
2.      
Trường Đại học KHXH&NV
13
5
8
7
 
3.      
Trường Đại học Ngoại ngữ
9
4
10
2
 
4.      
Khoa Công nghệ
 
7
2
1
2
5.      
Khoa Kinh tế
 
7
4
 
 
6.      
Khoa Luật
 
5
2
1
 
7.      
Khoa Quản trị Kinh doanh
 
5
5
1
 
8.      
Khoa Quốc tế
 
3
2
 
 
9.      
Khoa Sau đại học
 
2
 
 
 
10. 
Khoa Sư phạm
 
4
2
1
 
11. 
Viện Công nghệ Thông tin
 
 
2
1
 
12. 
Trung tâm Công nghệ Sinh học
 
 
7
 
 
13. 
Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD
 
 
5
 
 
14. 
Trung tâm ĐT, BD GVLLCT
 
5
2
 
 
15. 
Trung tâm Hỗ trợ NCCA
 
 
1
 
 
16. 
Trung tâm NC TN&MT
 
 
2
 
 
17. 
Trung tâm NC về Phụ nữ
 
 
2
 
 
18. 
Trung tâm Phát triển Hệ thống
 
 
5
 
 
19. 
Trung tâm Nội trú Sinh viên
 
 
5
 
 
20. 
Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì
 
 
1
 
 
21. 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
9
 
 
22. 
Nhà In ĐHQGHN
 
 
4
 
 
23. 
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
 
 
5
 
 
24. 
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
 
 
2
 
 
25. 
Ban QLCDA xây dựng tại HL
 
 
 
 
 
26. 
Nông trường 1A
 
 
 
 
 
27. 
Cơ quan ĐHQGHN
 
 
9
 
 
V. Năm 2003 (27 đơn vị)
1.      
Trường Đại học KHTN
8
2
8
4
7
2.      
Trường Đại học KHXH&NV
13
5
8
8
 
3.      
Trường Đại học Ngoại ngữ
9
4
11
2
 
4.      
Khoa Công nghệ
 
9
4
2
2
5.      
Khoa Kinh tế
 
7
4
 
 
6.      
Khoa Luật
 
5
2
3
 
7.      
Khoa Quản trị Kinh doanh
 
5
5
1
 
8.      
Khoa Quốc tế
 
3
2
 
 
9.      
Khoa Sau đại học
 
2
1
 
 
10. 
Khoa Sư phạm
 
4
2
1
 
11. 
Viện Công nghệ Thông tin
 
 
2
1
 
12. 
Trung tâm Công nghệ Sinh học
 
 
7
 
 
13. 
Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD
 
 
5
 
 
14. 
Trung tâm ĐT, BD GVLLCT
 
5
2
 
 
15. 
Trung tâm Hỗ trợ NCCA
 
 
1
 
 
16. 
Trung tâm NC TN&MT
 
 
2
 
 
17. 
Trung tâm NC về Phụ nữ
 
 
2
 
 
18. 
Trung tâm Phát triển Hệ thống
 
 
5
 
 
19. 
Trung tâm Nội trú Sinh viên
 
 
5
 
 
20. 
Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì
 
 
1
 
 
21. 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
9
 
 
22. 
Nhà In ĐHQGHN
 
 
4
 
 
23. 
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
 
 
5
 
 
24. 
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
 
 
2
 
 
25. 
Ban QLCDA xây dựng tại HL
 
 
 
 
 
26. 
Nông trường 1A
 
 
 
 
 
27. 
Cơ quan ĐHQGHN
 
 
9
 
 
VI. Năm 2004 (29 đơn vị)
1.      
Trường Đại học KHTN
8
2
8
4
8
2.      
Trường Đại học KHXH&NV
13
4
8
10
 
3.      
Trường Đại học Ngoại ngữ
9
4
11
4
 
4.      
Trường Đại học Công nghệ
3
 
6
3
2
5.      
Khoa Kinh tế
 
9
4
 
 
6.      
Khoa Luật
 
5
2
3
 
7.      
Khoa Quản trị Kinh doanh
 
5
5
1
 
8.      
Khoa Quốc tế
 
3
2
 
 
9.      
Khoa Sau đại học
 
3
1
 
 
10. 
Khoa Sư phạm
 
4
2
1
 
11. 
Viện Công nghệ Thông tin
 
 
2
3
 
12. 
Viện Việt Nam học&KHPT
 
 
2
 
 
13. 
Trung tâm Công nghệ Sinh học
 
 
7
 
 
14. 
Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD
 
 
5
 
 
15. 
Trung tâm ĐT, BD GVLLCT
 
5
2
 
 
16. 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
2
 
2
 
 
17. 
Trung tâm Hỗ trợ NCCA
 
 
1
 
 
18. 
Trung tâm NC TN&MT
 
 
2
 
 
19. 
Trung tâm NC về Phụ nữ
 
 
2
 
 
20. 
Trung tâm Phát triển Hệ thống
 
 
5
 
 
21. 
Trung tâm Nội trú Sinh viên
 
 
6
 
 
22. 
Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì
 
 
1
 
 
23. 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
9
 
 
24. 
Nhà In ĐHQGHN
 
 
4
 
 
25. 
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
 
 
5
 
 
26. 
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
 
 
2
 
 
27. 
Ban QLCDA xây dựng tại HL
 
 
 
 
 
28. 
Nông trường 1A
 
 
 
 
 
29. 
Cơ quan ĐHQGHN
 
 
9
 
 
VII. Năm 2005 (30 đơn vị)
1.      
Trường Đại học KHTN
8
2
8
5
8
2.      
Trường Đại học KHXH&NV
13
4
8
10
 
3.      
Trường Đại học Ngoại ngữ
9
4
11
4
 
4.      
Trường Đại học Công nghệ
4
 
6
4
2
5.      
Khoa Kinh tế
 
10
5
 
 
6.      
Khoa Luật
 
5
2
3
 
7.      
Khoa Quản trị Kinh doanh
 
5
5
1
 
8.      
Khoa Quốc tế
 
3
2
 
 
9.      
Khoa Sau đại học
 
3
1
 
 
10. 
Khoa Sư phạm
 
4
2
1
 
11. 
Viện Công nghệ Thông tin
 
 
2
3
 
12. 
Viện Việt Nam học &KHPT
 
 
2
 
 
13. 
Trung tâm Công nghệ Sinh học
 
 
8
 
 
14. 
Trung tâm CNĐT&HTVL
 
 
1
 
 
15. 
Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD
 
 
4
 
 
16. 
Trung tâm ĐT, BD GVLLCT
 
5
2
 
 
17. 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
2
 
2
 
 
18. 
Trung tâm Hỗ trợ NCCA
 
 
1
 
 
19. 
Trung tâm NC TN&MT
 
 
2
 
 
20. 
Trung tâm NC về Phụ nữ
 
 
2
 
 
21. 
Trung tâm Phát triển Hệ thống
 
 
5
 
 
22. 
Trung tâm Nội trú Sinh viên
 
 
6
 
 
23. 
Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì
 
 
1
 
 
24. 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
9
 
 
25. 
Nhà In ĐHQGHN
 
 
4
 
 
26. 
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
 
 
6
 
 
27. 
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
 
 
2
 
 
28. 
Ban QLCDA xây dựng tại HL
 
 
 
 
 
29. 
Nông trường 1A
 
 
 
 
 
30. 
Cơ quan ĐHQGHN
 
 
8
 
 
VIII. Năm 2006 (30 đơn vị)
1.      
Trường Đại học KHTN
8
2
8
5
7
2.      
Trường Đại học KHXH&NV
14
3
9
12
 
3.      
Trường Đại học Ngoại ngữ
9
4
11
4
 
4.      
Trường Đại học Công nghệ
4
 
5
4
2
5.      
Khoa Kinh tế
 
14
6
 
 
6.      
Khoa Luật
 
5
2
3
 
7.      
Khoa Quản trị Kinh doanh
 
5
5
1
 
8.      
Khoa Quốc tế
 
3
2
 
 
9.      
Khoa Sau đại học
 
3
1
 
 
10. 
Khoa Sư phạm
 
4
2
1
 
11. 
Viện Công nghệ Thông tin
 
 
2
3
 
12. 
Viện Việt Nam học&KHPT
 
 
2
 
 
13. 
Trung tâm Công nghệ Sinh học
 
 
8
 
 
14. 
Trung tâm CNĐT&HTVL
 
 
1
 
 
15. 
Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD
 
 
4
 
 
16. 
Trung tâm ĐT, BD GVLLCT
 
5
2
 
 
17. 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
2
 
2
 
 
18. 
Trung tâm Hỗ trợ NCCA
 
 
1
 
 
19. 
Trung tâm NC TN&MT
 
 
2
 
 
20. 
Trung tâm NC về Phụ nữ
 
 
2
 
 
21. 
Trung tâm Phát triển Hệ thống
 
 
5
 
 
22. 
Trung tâm Nội trú Sinh viên
 
 
6
 
 
23. 
Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì
 
 
1
 
 
24. 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
9
 
 
25. 
Nhà In ĐHQGHN
 
 
4
 
 
26. 
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
 
 
6
 
 
27. 
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
 
 
2
 
 
28. 
Ban QLCDA xây dựng tại HL
 
 
 
 
 
29. 
Nông trường 1A
 
 
 
 
 
30. 
Cơ quan ĐHQGHN
 
 
8
 
 
IX. Năm 2007 (30 đơn vị)
1.      
Trường Đại học KHTN
8
2
8
5
7
2.      
Trường Đại học KHXH&NV
14
1
9
15
 
3.      
Trường Đại học Ngoại ngữ
9
4
11
4
 
4.      
Trường Đại học Công nghệ
4
 
5
4
2
5.      
Trường Đại học Kinh tế
4
 
8
1
 
6.      
Khoa Luật
 
6
2
5
 
7.      
Khoa Quản trị Kinh doanh
 
5
5
1
 
8.      
Khoa Quốc tế
 
3
2
 
 
9.      
Khoa Sau đại học
 
3
1
 
 
10. 
Khoa Sư phạm
 
4
2
3
 
11. 
Viện Công nghệ Thông tin
 
 
2
2
 
12. 
Viện Việt Nam học&KHPT
 
 
2
 
 
13. 
Viện Vi sinh vật và CNSH
 
 
8
 
 
14. 
Trung tâm CNĐT&HTVL
 
 
1
 
 
15. 
Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD
 
 
4
 
 
16. 
Trung tâm ĐT, BD GVLLCT
 
5
2
 
 
17. 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
2
 
2
 
 
18. 
Trung tâm Hỗ trợ NCCA
 
 
1
 
 
19. 
Trung tâm NC TN&MT
 
 
2
 
 
20. 
Trung tâm NC về Phụ nữ
 
 
2
 
 
21. 
Trung tâm Phát triển Hệ thống
 
 
5
 
 
22. 
Trung tâm Nội trú Sinh viên
 
 
6
 
 
23. 
Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì
 
 
1
 
 
24. 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
9
 
 
25. 
Bản tin ĐHQGHN
 
 
1
 
 
26. 
Nhà In ĐHQGHN
 
 
4
 
 
27. 
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
 
 
5
 
 
28. 
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
 
 
2
 
 
29. 
Ban QLCDA xây dựng tại HL
 
 
 
 
 
30. 
Cơ quan ĐHQGHN
 
 
8
 
 
X. Năm 2008 (30 đơn vị)
1.      
Trường Đại học KHTN
8
 
8
5
7
2.      
Trường Đại học KHXH&NV
14
1
8
13
 
3.      
Trường Đại học Ngoại ngữ
10
2
9
3
 
4.      
Trường Đại học Công nghệ
4
 
5
3
3
5.      
Trường Đại học Kinh tế
5
 
7
4
 
6.      
Khoa Luật
 
6
2
3
 
7.      
Khoa Quản trị Kinh doanh
 
 
2
4
 
8.      
Khoa Quốc tế
 
3
2
1
 
9.      
Khoa Sau đại học
 
 
3
1
 
10. 
Khoa Sư phạm
 
4
2
3
 
11. 
Viện Công nghệ Thông tin
 
 
2
2
 
12. 
Viện Việt Nam học&KHPT
 
 
3
 
 
13. 
Viện Vi sinh vật và CNSH
 
 
3
 
 
14. 
Trung tâm CNĐT&HTVL
 
 
3
 
 
15. 
Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD
 
 
3
 
 
16. 
Trung tâm ĐT, BD GVLLCT
 
5
2
 
 
17. 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
2
 
2
 
 
18. 
Trung tâm Hỗ trợ NCCA
 
 
1
 
 
19. 
Trung tâm NC TN&MT
 
 
3
 
 
20. 
Trung tâm NC về Phụ nữ
 
 
2
 
 
21. 
Trung tâm Phát triển Hệ thống
 
 
4
 
 
22. 
Trung tâm Nội trú Sinh viên
 
 
5
 
 
23. 
Trung tâm TNGDST&MT Ba Vì
 
 
1
 
 
24. 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
9
 
 
25. 
Trung tâm TT và QHCC
 
 
1
 
 
26. 
Trung tâm PT&QLĐTĐH tại HL
 
 
 
 
 
27. 
Nhà In ĐHQGHN
 
 
4
 
 
28. 
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
 
 
3
 
 
29. 
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
 
 
8
 
 
30. 
Cơ quan ĐHQGHN
 
 
9
 
 
XI. Năm 2009 (33 đơn vị)
1.      
Trường Đại học KHTN
8
 
8
5
7
2.      
Trường Đại học KHXH&NV
14
2
8
13
 
3.      
Trường Đại học Ngoại ngữ
10
2
9
3
 
4.      
Trường Đại học Công nghệ
4
 
5
3
3
5.      
Trường Đại học Kinh tế
5
 
7
4
 
6.      
Trường Đại học Giáo dục
3
 
4
3
 
7.      
Khoa Luật
 
6
2
3
 
8.      
Khoa Quản trị Kinh doanh
 
 
2
4
 
9.      
Khoa Quốc tế
 
3
3
 
 
10. 
Khoa Sau đại học
 
 
3
2
 
11. 
Viện Công nghệ Thông tin
 
 
2
2
 
12. 
Viện Việt Nam học&KHPT
 
 
3
 
 
13. 
Viện Vi sinh vật và CNSH
 
 
3
 
 
14. 
Trung tâm CNĐT&HTVL
 
 
3
 
 
15. 
Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD
 
 
4
 
 
16. 
Trung tâm ĐT, BD GVLLCT
 
5
2
 
 
17. 
Trung tâm Giáo dục QP-AN
2
 
2
 
 
18. 
Trung tâm Giáo dục TC&TT
 
 
2
 
 
19. 
Trung tâm Hỗ trợ NCCA
 
 
1
 
 
20. 
Trung tâm NC TN&MT
 
 
3
 
 
21. 
Trung tâm NC về Phụ nữ
 
 
2
 
 
22. 
Trung tâm Phát triển Hệ thống
 
 
4
 
 
23. 
Trung tâm NC Biển và Đảo
 
 
8
 
 
24. 
Trung tâm quốc tế NCBĐTC
 
 
4
 
 
25. 
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
 
 
5
 
 
26. 
Trung tâm HTĐT&PTĐTĐH
 
 
4
 
 
27. 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
10
 
 
28. 
Trung tâm TT và QHCC
 
 
3
 
 
29. 
Nhà In ĐHQGHN
 
 
4
 
 
30. 
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
 
 
3
 
 
31. 
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
 
 
8
 
 
32. 
Ban Quản lý và phát triển DA
 
 
3
 
 
33. 
Cơ quan ĐHQGHN
 
 
9
 
 
XII. Năm 2010 (38 đơn vị)
1.      
Trường Đại học KHTN
8
 
8
5
7
2.      
Trường Đại học KHXH&NV
14
2
8
13
 
3.      
Trường Đại học Ngoại ngữ
10
2
9
3
 
4.      
Trường Đại học Công nghệ
4
 
5
2
3
5.      
Trường Đại học Kinh tế
5
 
8
4
 
6.      
Trường Đại học Giáo dục
3
 
4
3
 
7.      
Viện Công nghệ Thông tin
 
 
2
1
 
8.      
Viện Việt Nam học&KHPT
 
 
3
 
 
9.      
Viện Vi sinh vật và CNSH
 
 
3
 
 
10. 
Viện Đảm bảo chất lượng GD
 
 
6
3
 
11. 
Khoa Luật
 
6
2
3
 
12. 
Khoa Quốc tế
 
3
3
 
 
13. 
Khoa Quản trị Kinh doanh
 
 
2
4
 
14. 
Khoa Sau đại học
 
 
3
2
 
15. 
Khoa Y - Dược
 
 
 
 
 
16. 
Trung tâm CNĐT&HTVL
 
 
3
 
 
17. 
Trung tâm ĐT, BD GVLLCT
 
5
2
 
 
18. 
Trung tâm Giáo dục QP-AN
2
 
2
 
 
19. 
Trung tâm Giáo dục TC&TT
 
 
2
 
 
20. 
Trung tâm NC Đô thị
 
 
3
 
 
21. 
Trung tâm NC TN&MT
 
 
3
 
 
22. 
Trung tâm Phát triển Hệ thống
 
 
4
 
 
23. 
Trung tâm NC về Phụ nữ
 
 
2
 
 
24. 
Trung tâm NC Biển và Đảo
 
 
8
 
 
25. 
Trung tâm quốc tế NCBĐTC
 
 
4
 
 
26. 
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
 
 
3
 
 
27. 
Nhà In ĐHQGHN
 
 
4
 
 
28. 
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
 
 
8
 
 
29. 
Trung tâm HTĐT&PTĐTĐH
 
 
4
 
 
30. 
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
 
 
6
 
 
31. 
Trung tâm Hỗ trợ NCCA
 
 
1
 
 
32. 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
10
 
 
33. 
Trung tâm TT và QHCC
 
 
3
 
 
34. 
Trung tâm ứng dụng CNTT
 
 
4
 
 
35. 
Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và ĐH Kyoto
 
 
1
 
 
36. 
Ban Quản lý và phát triển DA
 
 
3
 
 
37. 
Quỹ Khoa học - Công nghệ
 
 
 
 
 
38. 
Cơ quan ĐHQGHN
 
 
9
 
 
 


 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :