Số liệu tổng hợp
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Số liệu tổng hợp
Số liệu tổng hợp

(Thông tin cập nhật vào tháng 12/2016)

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

1

Số ngành trường đang đào tạo

ngành

92

1.1

Đại học

ngành

92

1.2

Cao đẳng

ngành

 

2

Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

ngành

92

2.1

Đại học

ngành

92

2.2

Cao đẳng

ngành

 

3

Diện tích đất của trường

ha

16

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

47,979

4.1

Diện tích giảng đường/phòng học

m2

30,598

4.2

Diện tích thư viện

m2

7,243

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

m2

9,465

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

672

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

71,344

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn

người

1,941

6.1

Giáo sư

người

67

6.2

Phó giáo sư

người

370

6.3

Tiến sỹ

người

659

6.4

Thạc sỹ

người

662

6.5

Đại học

người

158

7

Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy

người

 

7.1

Nghiên cứu sinh

người

1,285

7.2

Cao học

người

6,678

7.3

Đại học

người

25,538

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

90

9

Tổng thu năm 2016

tỷ đồng

1,385,009

9.1

Từ ngân sách nhà nước

tỷ đồng

876,251

9.2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

364,563

9.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

26,481

9.4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

117,714

 

 

 Ban KHTC
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :