Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS. TS Lê Hồng Hà, Khoa Vật lý, ĐHKHTN

Năm sinh: 1952

Nơi công tác: Bộ môn Vật lý Đại cương

Chuyên ngành: Vật lý Bán dẫn

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế :

 1. Lê Khắc Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Tiến Sơn,1986. Xây dựng hệ đo các phổ biến điệu của phổ quang học. Tạp chí Khoa học ĐHTH, T. 1, 13 - 18.
 2. Le Thi Thanh Binh, Le Khac Binh, Le Hong Ha, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long, 1995. Deposition of ZnxCd1-xS films by spray pyrolysis. Comm. in Phys. Vol.5, No. 4, 10 - 15.
 3. Le Thi Thanh Binh, Le Khac Binh, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, 1997. Pair emission spectra in Cu - doped ZnxCd1-xS films deposited by spray pyrolysis. J. of Science VNU, Vol. 13, No. 1, 18 - 24.
 4. Le Thi Thanh Binh, Le Khac Binh, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Thi Thuc Hien, 1997. Luminescent properties of ZnxCd1-xS films deposited by spray pyrolysis. Comm. in Phys. Vol.7, No.1, 1 - 8.
 5. Lê Hồng Hà, 2002. Một số tính chất quang của mẫu đá spinel tự nhiên MgAl2O4 : Cr3+. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường đại học Kỹ thuật N0 34 + 35, 2002, 7 - 10.
 6. Nguyễn Ngọc Long, Lê Hồng Hà, 2002. Phổ quang học của các ion Cr3+ trong spinel thiên nhiên Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường đại học Kỹ thuật N0 34 + 35, 16 - 19.
 7. M. Koyano, Phung Quoc Bao, Le Thi Thanh Binh, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, Shin’ichn Katayama, 2002. Photoluminescence and Raman spectra of ZnO thin films by charged liquid cluster beam technique. Physica.Status Solidi (a), 193, N0 1, 125 - 131.
 8. Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Hanh, 2003. The influence of Eu3+ ion sites on fluorecence spectra in SrAl2-xEuxO4.VNU. Journal of science, Mathematics - Physics - Physics. T. XIX, N0 , 56 - 61.
 9. Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, Ngạc An Bang, Nguyen Hanh, 2005. Optical properties of Co2+ in synthetic ZnAl2O4 spinel. VNU J. Sience, Mathematics and Physics, T.XX, N0 3 AP.

Các công trình đã công bố trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Lê Thị Thanh Bình, Lê Khắc Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Ngọc Long, 1992. Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của màng bán dẫn ba thành phần ZnxCd1-xS. Tuyển tập tài liệu Hội nghị Vô tuyến điện tử Việt nam lần thứ 4, Hà Nội, 73 - 77.
 2. Lê Thị Thanh Bình, Lê Khắc Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thị Thục Hiền, Nguyễn Ngọc Long, 1993. Phổ huỳnh quang của màng bán dẫn ba thành phần ZnxCd1-xS. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội, 231 - 235.
 3. Le Thi Thanh Binh, Le Khac Binh, Le Hong Ha, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Ngoc Long, 1995. Effects of substrate temperature and annealing treatment on structural and luminescent properties of sprayed ZnxCd1-xS films. Proceedings of the 2nd International Workshop on Materials Science, Hanoi, 569 - 572.
 4. Le Thi Thanh Binh, Le Khac Binh, Le Hong Ha, 1996. Tính chất huỳnh quang của màng ZnxCd1-xS pha tạp Mn. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Quang học và Quang phổ toàn quốc lần thứ nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, 279 - 286.
 5. Vũ Thị Ngọc Bích, Lê Thị Thanh Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long. Biexciton trong đơn tinh thể CdS, 1997. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ 2, Hải phòng, 58 - 64.
 6. Vũ Sĩ Tuyên, Lê Thị Thanh Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, 1998. Phổ huỳnh quang của màng epitaxy SiC. Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN, ngành Vật lý, Hà nội, trang 128 - 131.
 7. Vũ Thị Ngọc Bích, Lê Thị Thanh Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, 1998. Phổ huỳnh quang của màng bán dẫn CdS chế tạo bằng phương pháp lắng đọng hoá học. Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN, ngành Vật lý, Hà nội, 161 - 164.
 8. Vũ Thị Ngọc Bích, Lê Thị Thanh Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, 1998. Phổ huỳnh quang của đơn tinh thể CdS và màng CdS khi kích thích bằng laser nitơ. Tuyển tập các công trình Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Quang học và Quang phổ, Thái nguyên, 195 - 201.
 9. Lê Thị Thanh Bình, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, Vũ sĩ Tuyên, 1998. Tuyển tập các công trình Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Quang học và Quang phổ. Phổ huỳnh quang của màng epitaxy SiC - 6H không pha tạp và pha tạp Al, Thái Nguyên, 87 - 93.
 10. Le Thi Thanh Binh, Ngac An Duong, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, 2000. Zinc Oxide films deposited by spray pyrolysis method. Proceedings of International Workshop on Optics and Spectroscopy, Hanoi, 496 - 500.
 11. Nguyễn Thị Thục Hiền, Lê Thị Thanh Bình, Tạ Đình Cảnh, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, Trần Vĩnh Thắng, 2000. Nghiên cứu sai hỏng trong đơn tinh thể CdTe loại n. Tuyển tập các công trình Hội thảo Khoa học "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng về Khoa học và Công nghệ vật liệu", Huế, 223 - 230.
 12. Lê Thị Thanh Bình, Lê Hồng Hà, Lê Thị Lan, Nguyễn Ngọc Long, 2000. Một số tính chất quang của spinel Việt nam MgAl2O4 :Cr3+. Tuyển tập các công trình Hội thảo Khoa học "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng về Khoa học và Công nghệ vật liệu", Huế, 298 - 304.
 13. Le Thi Thanh Binh, Nguyen Thi Quynh Chi, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, 2001. Photoluminescence of Vietnam Spinel MgAl2O4 : Cr3+. International workshop on Gems and Minerals of Viet Nam, Hanoi, 210 - 217.
 14. Lê Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Quỳng Chi, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, 2001. Phổ huỳnh quang của spinel MgAl2O4 :Cr3+. Tuyển tập tóm tắt các công trình tại Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V. Hà Nội, 1012 - 1017.
 15. Nguyễn Ngọc Long, Lê Hồng Hà, Nguyễn Trường Giang, 2001. Nghiên cứu quá trình chuyển pha trật tự - mất trật tự trong MgAl2O4 :Cr3+. Báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ III, Nha trang, Tập II-A, trang 139-146.
 16. Nguyễn Ngọc Long, Lê Hồng Hà, Đỗ Bằng, Nguyễn Thị Quỳnh Chi, 2001. Phổ quang học trong mẫu spinel MgAl2O4 :Cr3+ có nồng độ Cr khác nhau. Báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ III. Nha trang. Tập II-A, trang 170-176.
 17. Lê Thị Thanh Bình, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hùng Cường, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, 2001. Một số tính chất của màng ZnO được chế tạo bằng phương pháp phun tĩnh điện. Báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ III, Nha trang, Tập II-A, trang 25-33.
 18. Nguyen Ngoc Long, Nguyen Hanh, Le Hong Ha, Trinh Thi Loan, Dao Viet Linh, 2002. Syntheis of Mg(Al1-xCrx)O4 spinel by the citrate gel method and investigation of their luminescence spectra. Program & Abstracts the Fifth Vietnamese - German Seminar on Physics and Engineering, Hue, 101, p. 36.
 19. Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Hanh, 2002. Study of Cr3+ spectroscopic properties in the synthetic MgAl2O4 spinel. Modern problems in optics and spectroscopy - Volum III. Procceding of the Third National Conference on Optics and Spectroscopy, Nha Trang, pp. 182-189.
 20. Ngac An Bang, Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Hanh, 2003. Luminescence of Mn2+ in synthetic MgAl2O4. The 2nd International Workshop on Geo - and material - science on Gem - Minerals of Viet nam. Hanoi - Vietnam, pp. 200 - 208. Hoi nghi VLCR toan quoc Thai nguyen.
 21. Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, Nguyen Hanh, 2004. Spectroscopic properties of Zn1-xMnxAl2O4 spinel prepared by the citrate gel method. Physics & Engineering Evolution. Procceding of the Seventh Vietnames - German Seminar on Physics and Engineering, HaLong City, VietNam, pp. 206 - 210.
 22. P.T. Huy, N. L. Hung, L. H. Ha, N. D. Chien, 2004. Photoluminescent properties of Mn - doped ZnS nanocrystals. Physics & Engineering Evolution. Procceding of the Seventh Vietnames - German Seminar on Physics and Engineering, HaLong City, VietNam, pp. 293 - 297.
 23. Nguyễn Ngọc Long, Trịnh Thị Loan, Lê Hồng Hà, Ngạc An Bang, 2005. Tính chất cấu trúc và huỳnh quang của các thanh nano ZnO chế tạo bằng phư­ơng pháp thuỷ nhiệt. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI Vật lý chất rắn, Hà nội, Tập 1, 142-145.
 24. Trịnh Thị Loan, Nguyễn Ngọc Long, Lê Hồng Hà, Ngạc An Bang, 2005. Sự đa dạng về hình thái học của vật liệu cấu trúc nano ZnO tổng hợp bằng phư­ơng pháp thuỷ nhiệt. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI Vật lý chất rắn, Hà nội, Tập 3, 1407-1410.
 25. Lê Hồng Hà, Trịnh Thị Loan, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hạnh, Ngạc An Bang, 2005. Bản chất các vạch huỳnh quang của ion kim loại chuyển tiếp Cr, Co, Mn trong spinel. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI Vật lý chất rắn, Hà nội, Tập 1, 196 - 199.
 26. Trịnh Thị Loan, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hạnh, Ngạc An Bang, 2005. Tổng hợp các dây nano TiO2 anatase bằng ph­ương pháp thuỷ nhiệt hai giai đoạn. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI Vật lý chất rắn, Hà nội, Tập 3, 1407-1410.
 27. Trịnh Thị Loan, Nguyễn Ngọc Long, Lê Hồng Hà, Phùng Thị Hương. Báo cáo Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ IV, Cần thơ, 15-19/8/2006 (sắp in).

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu tính chất huỳnh quang màng epitaxy 6H - SiC. Đề tài cấp Trường TN 97 - 98, Cơ quan chủ trì: Trường Đại học KH - TN. 1998 - 1999.
 2. Xây dựng hệ tạo màng bán dẫn bằng phương pháp phun tĩnh điện. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà nội QT 01 - 02, 2001 - 2002.
 3. Nghiên cứu một số tính chất vật lý của mẫu spinel tự nhiên và mẫu tổng hợp bằng phương pháp sol-gel. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà nội QT 02 - 09, cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà nội. Nghiệm thu năm 2002 - 2005.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   |