Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Hội thảo khoa học với nội dung trên đã được Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị (TTĐTBDGVLLCT ) - ĐHQGHN tổ chức ngày 27/6/2008.

Tới dự và chỉ đạo hội thảo có GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN và GS.TS Vũ Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị.

Hội thảo đã được sự quan tâm và tới dự của nhiều nhà khoa học của các học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học trong cả nước.

Các vấn đề khoa học cơ bản đã được thể hiện qua một số lượng lớn các bài tham luận gửi về hội thảo như: Quá trình hình thành chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Khái niệm, đặc điểm, bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – thành tựu và những bài học kinh nghiệm; Giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và phát huy các nguồn lực trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc – quá trình và kinh nghiệm…

Các ý kiến với cách tiếp cận khác nhau đã đi sâu phân tích những nội dung chủ yếu dưới nhiều khía cạnh nhằm tìm hiều bản chất của vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí khoa học, cởi mở, dân chủ, đầy trách nhiệm, các ý kiến đều cho rằng, những vấn đề quan trọng được Hội thảo tập trung thảo luận sôi nổi nhằm nhận thức sáng rõ, sâu sắc như: Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Thế nào là kinh tế thị trường? Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Vì sao phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường? Những điều kiện bảo đảm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường? Những sáng tạo của Đảng ta trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, v.v..

Một số báo cáo khoa học được nhiều nhà khoa học quan tâm và đánh giá cao như: Quá trình hình thành, phát triển chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam thời kỳ đổi mới của PGS.TS Đinh Xuân Lý – Phó giám đốc TTĐTBDGVLLCT; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN của GS.TS Chu Văn Cấp – Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Vai trò lãnh đạo của ĐCSVN trong nền kinh tế thị trường XHCN của PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng kết Hội thảo, GS, TS Vũ Văn Hiền đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của cuộc hội thảo và những vấn đề nội dung hết sức phong phú, sâu sắc được các nhà khoa học nêu ra trong Hội thảo; đồng thời, nêu một số vấn đề đòi hỏi tiếp tục đi sâu nghiên cứu: Ngoài những vấn đề chung, bao quát về Chính sách và quan điểm chỉ đạo của Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, cần làm sáng rõ các vấn đề cụ thể như: Chế độ sở hữu; các thành phần kinh tế; vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; sự phát triển kinh tế tư nhân; sự công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước cũng như vai trò các tổ chức của hệ thống chính trị trong việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường...

 Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   |