Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Xứng với kì vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Ngày 25/9/2011, tại Hội trường 10 – 12, Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tới toàn thể đảng viên và các cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết
PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận TW đã trình bày những nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XI tới toàn thể hội nghị. Các đảng viên đã được nghe phổ biến và quán triệt các nội dung cơ bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ XI; Những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020; Những điểm mới của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ,…
Cùng với đó, trên tinh thần quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI gắn với thực tiễn của ĐHQGHN, các đại biểu đã nghe báo cáo của GS.TS Mai Trọng Nhuận – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN về những hoạt động đổi mới và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của ĐHQGHN.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận yêu cầu toàn thể đảng viên thể hiện quyết tâm kiên trì đổi mới sâu rộng, nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu, phát triển điều kiện đảm bảo chất lượng gắn liền với nâng cao đời sống vật chất cán bộ như một sự hưởng ứng và đóng góp tích cực, quan trọng thực hiện các văn kiện của Đảng khóa XI. Đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN bày tỏ sự tin tưởng các đảng viên trong toàn Đảng bộ chung sức, chung lòng xây dựng phát triển ĐHQGHN với nhiều thành tựu đổi mới, sớm đạt chuẩn quốc tế, xứng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU MEdia
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :