Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thị Ngọc Anh
Tên đề tài luận án: “Giá trị của hôn nhân và gia đình Công giáo ở Việt Nam hiện nay”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Ngọc Anh   

2. Giới  tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/02/1976           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3503/QĐ-ĐT ngày 25tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án số 168/QĐ-TCT ngày 04-07-2013 của Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Giá trị của hôn nhân và gia đình Công giáo ở Việt Nam hiện nay”

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử                                                  

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Tài

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận  án:

- Luận án:“Giá trị của hôn nhân và gia đình Công giáo ở Việt Nam hiện nay” được tiến hành nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hôn nhân, gia đình cũng như về tôn giáo nói chung, Công giáo nói riêng.

- Luận án làm rõ những giá trị cơ bản của hôn nhân và gia đình của người Công giáoViệt Nam. Trong hôn nhân, đó là giá trị chung thuỷ, tự do tự nguyện khi kết hôn; hôn nhân mang tính thánh thiêng và hôn nhân vì sự phát triển con người… Còn trong gia đình, đó là giá trị bền vững và có sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên; tôn trọng sự sống và là môi trường truyền thụ các giá trị văn hoá, đạo đức, tôn giáo… Trên cơ sở nghiên cứu những giá trị này, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những giá trị của hôn nhân, gia đình Công giáo phù hợp với đạo đức và pháp luật Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm rõ giá trị của đạo Công giáo trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, từ đó giúp cho các nhà quản lý đưa ra quan điểm, chính sách phù hợp để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy vai trò của gia đình Công giáo ở Việt Nam hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

So với các tôn giáo khác có mặt ở Việt Nam, nghiên cứu khoa học về đạo Công giáo còn khá khiêm tốn nên có nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ. Tác giả mong rằng, luận án sẽ là sự mở đầu, là cơ sở, nền tảng cho những nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn về giá trị của đạo Công giáo đối với đời sống con người và xã hội Việt Nam hiện nay.

14. Các công trình khoa học liên quan đến luận án:  

- Đỗ Thị Ngọc Anh (2010), “Hồ Chí Minh với những giá trị nhân văn của Công giáo”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh với con đường phát triển Việt Nam, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 62.

- Đỗ Thị Ngọc Anh (2011), “Một số nội dung cơ bản trong triết lý Công giáo về hôn nhân, gia đình”, Tạp chí Giáo dục lý luận (2+3), tr. 81-83.

- Đỗ Thị Ngọc Anh (2011), “Triết lý Công giáo về hôn nhân”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Một số vấn đề triết học tôn giáo hiện nay, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Tôn giáo, tr. 406-415.

- Đỗ Thị Ngọc Anh (2011), “Quan niệm của Công giáo về gia đình và giáo dục gia đình”, Tạp chí Giáo dục lý luận (201), tr. 54-56.

- Đỗ Thị Ngọc Anh (2013), “Quan niệm về và gia đình và giáo dục gia đình của người Việt truyền thống và của đạo công giáo Việt Nam”, Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo khoa học quốc tế: Triết học Đông - Tây, Cách tiếp cận so sánh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 47-48.

- Đỗ Thị Ngọc Anh (2013), “Tương đồng và khác biệt giữa hôn nhân của người Công giáo và người ngoài Công giáo ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (12), tr. 80-86.

- Đỗ Thị Ngọc Anh (2014), “Giá trị bền vững, tính thánh thiêng của hôn nhân và gia đình Công giáo Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (06), tr. 73-81.

- Đỗ Thị Ngọc Anh (2014), “Đạo Công giáo Việt Nam với giá trị tôn trọng sự sống con người”, Tạp chí Giáo dục ‎lý luận (217), tr. 41-44.

>>>>> Xem bản thông tin bằngtiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :