Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Thị Huệ
Đề tài: Pháp luật thuế bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay.  (28/09/2021)
Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2021-2022
 (28/09/2021)
Đăng kí tham dự hội thảo AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development through Energy Science
 (28/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Phan Quốc Yên
Tên đề tài: Nghiên cứu hình thái địa hình vùng nước nông ven các đảo Trường Sa bằng phương pháp đo sâu viễn thám và GIS  (28/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thanh Nguyệt
Tên đề tài: Nghiên cứu các vấn đề môi trường cốt lõi đánh giá môi trường chiến lược cho các quy hoạch khoáng sản (28/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Đức
Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và đề xuất biện pháp phòng trừ mối hại công trình kiến trúc  (28/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Phạm Việt Đức
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng Fe0 nano để xử lý 2,4-Dichlorophenoxyaxetic acid (2,4-D) và 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T) trong đất nhiễm chất độc hóa học. (28/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Phayvanh PHANTHACHITH
Đề tài: Nghiên cứu quản lý môi trường trong phát triển bền vững du lịch ở huyện Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn, Lào. (28/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Thị Kiều
Đề tài: Thuần nhất hóa các biên phân chia có độ nhám cao. (28/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Vương Văn Hiệp
Đề tài: Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất vật lý của hệ vật liệu từ nhiệt loại NaZn13 (28/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Thị Phương Thảo
Đề tài: Nghiên cứu tướng đá - cổ địa lý trầm tích Miocen muộn khu vực trung tâm Miền võng Hà Nội  (28/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Vũ Thị Minh Thắng
Đề tài: Vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo (28/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Thị Tâm
Tên đề tài: Семантическая структура русских глаголов с префиксами ЗА-, ПО-, РАЗ- в сопоставлении с соответствующими глаголами вьетнамского языка с постфиксами–-ĐI, -LÊN, RA (Cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm động từ tiếng Nga có tiền tố ЗА-, ПО-, РАЗ- đối chiếu với các động từ tiếng Việt tương ứng có các phó động từ -ĐI, -LÊN, -RA) (26/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Tố Uyên
Tên đề tài: Thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay  (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thủy Giang
Tên đề tài: Không gian xã hội của cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội  (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Phạm Quang Quyền
Tên đề tài: Hiện đại hóa hệ thống thông tin khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.  (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Hằng
Tên đề tài: Tổ chức và hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay  (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Quỳnh Diễn
Tên đề tài: Xây dựng phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh theo phong cách Hồ Chí Minh (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Trần Trúc Ly
Tên đề tài: Vấn đề giải phóng phụ nữ trong cuộc vận động Văn hóa mới ở Trung Quốc (Khảo sát trên các ấn phẩm đầu thế kỷ XX)  (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Vi Thị Lại
Tên đề tài: Thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (24/09/2021)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |