Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Mai Hạnh Nguyên
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     MAI HẠNH NGUYÊN     

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     22/11/1975                                                                

4. Nơi sinh: Tỉnh Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Quyết định số 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.”

8. Chuyên ngành: Khoa học môi trường                                                

9. Mã số: 62 44 03 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS. Trần Văn Thụy        

                                                            Hướng dẫn phụ: TS. Võ Tử Can

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Ứng dụng thành công chương trình CROPWAT; tính chỉ số thăm dò hạn hán (RDI) và công nghệ GIS với sự ứng dụng phần mềm ArcGIS làm cơ sở cho việc dự tính biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp của vùng DHNTB trong bối cảnh BĐKH.

- Luận án đã nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và dự tính được biến động cơ cấu diện tích từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp bị khô hạn, ngập úng trong bối cảnh BĐKH của vùng DHNTB vào các năm 2020, 2030, 2050.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Kết quả của luận án góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn cho việc đánh giá biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong bối cảnh BĐKH.

- Kết quả nghiên cứu của luận án là căn cứ thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu nắm rõ được biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong bối cảnh BĐKH (về các vấn đề khô hạn, ngập úng) của Vùng DHNTB để từ đó có những chính sách, kế hoạch hành động.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Áp dụng nội dung, phương pháp tính toán và xây dựng bản đồ dự tính biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong bối cảnh BĐKH của các Vùng khác.

- Tiếp tục có những nghiên cứu về vấn đề xói mòn, xâm nhập mặn,… tác động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong bối cảnh BĐKH.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Mai Hạnh Nguyên (2010), “Đánh giá tổng quát tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên đất đai và các biện pháp ứng phó”, Tổng hợp báo cáo khoa học, Kỷ niệm 65 năm Ngành Quản lý đất đai Việt Nam. Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tr. 273 - 283.

[2] Mai Hạnh Nguyên, Trần Văn Thụy, Võ Tử Can (2015), “Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm ArcGIS trong dự tính diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng do nước biển dâng vùng Duyên hải Nam trung Bộ”, Tạp chí Khoa học đất Việt Nam, số 46, tháng 9 năm 2015.

[3] Mai Hạnh Nguyên, Trần Văn Thụy, Võ Tử Can, Mai Văn Trịnh (2015), “Dự tính diện tích đất nông nghiệp bị khô hạn do tác động của biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam trung Bộ”. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 18 kỳ 2, tháng 9 năm 2015, tr. 34 - 43.

[4] Mai Hạnh Nguyên, Trần Văn Thụy, Võ Tử Can, Mai Văn Trịnh (2015), “Giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho vùng Duyên hải Nam trung Bộ”, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội: Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tập 31, Số 3 (2015).

[5] Mai Hạnh Nguyên, Trần Văn Thụy (2015), “Đánh giá thực trạng và dự tính một số thay đổi về cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung Bộ trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng”, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội: Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tập 31, Số 4 (2015).

 >>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Cao Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   |