Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thu Trang
Tên đề tài luận án: Quan điểm Mác-xit về nhân cách và ý nghĩa của nó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thu Trang    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  17/12/1984                                           

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1544/QĐ-SĐH, ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài LATS theo quyết định số 1565/QĐ-SĐH, ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Quan điểm Mác-xit về nhân cách và ý nghĩa của nó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam

8. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS    

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  Hướng dẫn chính: GS.TS. Hồ Sĩ Quý

                                                       Hướng dẫn phụ: PGS. TS. Đặng Thị Lan

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 - Luận án đã phân tích và làm rõ thêm quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về con người và về nhân cách; đã chỉ ra những đóng góp cơ bản của triết học Mác – Lênin trong lý luận về nhân cách.

- Luận án đã đưa ra cách hiểu chung trên lập trường Mác-xít về khái niệm nhân cách, chỉ rõ đặc trưng và cấu trúc của nhân cách, luận giải quá trình hình thành và phát triển nhân cách.

- Luận án đã chỉ ra và phân tích được những đòi hỏi từ thực tiễn đối với nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam, vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận Mác-xít trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam và xác định được những nội dung cơ bản trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo về vấn đề con người và nhân cách, đặc biệt dành cho những người làm trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, tư tưởng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Nghiên cứu về những đặc điểm, giá trị và hạn chế của nhân cách con người Việt Nam hiện nay

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Phạm Thu Trang (2010, Chủ nhiệm nhiệm vụ cấp Bộ), Thông tin chuyên đề về một số học thuyết tiêu biểu về nhân cách và các vấn đề đặt ra, Đề tài cấp Viện KHXHVN, Đã nghiệm thu ngày 22/01/2011, Kết quả: Khá

2. Phạm Thu Trang (2012), “Quan niệm về con người, nhân cách trong triết học Mác”, Tạp chí Giáo dục lý luận (4), tr. 14 – 17.

3. Phạm Thu Trang (2013), “Một số vấn đề về nghiên cứu lý luận nhân cách”, Niên giám thông tin KHXH (8), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 441 - 467.

4. Phạm Thu Trang (2013), “Phương pháp luận nghiên cứu con người và nhân cách trong tư tưởng triết học của Trần Đức Thảo”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, tr. 407 - 415.

5. Phạm Thu Trang (2014), “Nhân cách con người Việt Nam hiện nay: Từ góc nhìn triết học”, Kỉ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2013 -2014, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,  Hà Nội, tr. 177 – 193.

6. Phạm Thu Trang, Nguyễn Anh Tuấn (2014), “Nhân cách dưới góc nhìn của nhân học văn hóa”, Tạp chí Nghiên cứu con người (5), tr. 13 - 20.

7. Phạm Thu Trang (2015, Chủ nhiệm đề tài cấp Viện), Một số mô hình nhân cách người Việt Nam, Đề tài cấp Viện Thông tin KHXH, Đã nghiệm thu tháng 11/2015, Kết quả: Khá

8. Phạm Thu Trang (2016), “Các hướng nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam”, Tạp chí Thông tin KHXH (10), tr. 26 – 33.

9. Phạm Thu Trang (2016), “Tìm hiểu những đóng góp cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin trong lý luận về nhân cách”, trong sách Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tiến trình và thành tựu, TS. Nguyễn Thế Phúc và PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng (đồng chủ biên), Nxb. Đại học Huế, Huế, tr. 195-205

10. Phạm Thu Trang (2016), “Một số vấn đề về nhân cách con người Việt Nam sau 30 năm đổi mới”, kỷ yếu Hội thảo Khoa học liên chi Đoàn “Việt Nam sau ba mươi năm đổi mới dưới góc nhìn của tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương” do Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức vào tháng 9/2016, tr. 51 – 64.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   |