Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Như Ngà
Tên đề tài luận án: Xây dựng mô hình tích hợp viễn thám và GIS xác định nguy cơ tai biến lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn.

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Như Ngà                     

2.Giới tính: nam

3. Ngày sinh:     12/12/1970                                                       

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 320/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Xây dựng mô hình tích hợp viễn thám và GIS xác định nguy cơ tai biến lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn.

8. Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và GIS                  

9. Mã số: 62 44 02 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch         

                                                         Hướng dẫn phụ:    PGS.TS. Lã Văn Chú

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1) Tích hợp viễn thám, GIS và thủy văn xây dựng mô hình xác định nguy cơ tai biến lũ quét mới. Mô hình định tính bán định lượng, phân bố, áp dụng được cho các lưu vực vừa/nhỏ vùng đồi núi, có địa hình bị chia cắt mạnh, thiếu nhiều thông tin/dữ liệu hỗ trợ.

2) Xác định được đặc trưng lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn: tần suất lũ cao và chủ yếu là lũ quét sườn dốc; các đặc trưng điều kiện tự nhiên tác động đến hình thành lũ quét: cường độ mưa trận lớn, đất trống chiếm tỷ lệ cao, độ dốc lớn, lượng mưa 5 ngày trước lớn, hình dạng phụ lưu cân đối, diện tích phụ lưu nhỏ, đất đỏ, vàng và nâu chiếm tỷ trọng cao. Quan hệ giữa lũ quét và các nhân tố tuy có theo cặp (đơn biến) nhưng chủ yếu là tổng hợp nhiều hoặc tất cả các nhân tố (đa biến).

3) Xây dựng được 01 bản đồ nguy cơ lũ quét tổng hợp (phục vụ cho mục đích chung) và 09 bản đồ nguy cơ lũ quét tần suất mưa trận (phục vụ cho mục đích bảo vệ các đối tượng cụ thể theo các suất bảo đảm khác nhau) lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

·       Cơ sở khoa học về lũ quét, mô hình lũ quét của luận án là tài liệu tin cậy để tham khảo và có thể được áp dụng cho vùng nghiên cứu khác;

·       Kết quả mô phỏng nguy cơ lũ quét của luận án là tài liệu tin cậy và có giá trị giúp cho quy hoạch, phân vùng kinh tế - xã hội, quản lý và giảm nhẹ thiên tai lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

·       Nghiên cứu, áp dụng điều kiện bão hòa mặt đệm chi tiết thời gian thật thay 3 trạng thái trung bình sẽ có được lưu lượng và thời gian xảy ra đỉnh lũ tốt hơn.

·       Nghiên cứu, xác định vùng đồng bằng ngập lụt biến động theo cường độ lũ sẽ cải thiện được kết quả tính toán diện tích nguy cơ ngập lụt theo kịch bản mưa tần suất.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh, Lê Như Ngà, Nguyễn Đình Tài, Vũ Đăng Cường (2012), “Xây dựng phần mềm ra quyết định phục vụ cảnh  báo sớm tai biến lũ quét và trượt lở đất ở vùng núi, thử nghiệm tại Bắc Kạn”, Tạp chí khoa học Đại Học Quốc Gia, Khoa học tự nhiên và công nghệ 28, Số 5S (2012), Tr. 104-112.

[2] Lê Như Ngà, Nguyễn Ngọc Thạch, Lã Thanh Hà (2015), “Ứng dụng GIS và Viễn thám mô phỏng biến trình lưu lượng dòng chảy mưa cơn lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn”. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 4/2015, Tr. 4-10.

[3] Lê Như Ngà, Nguyễn Ngọc Thạch, Lã Thanh Hà (2015), “Tích hợp GIS và viễn thám xác định nguy cơ lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 5/2015, Tr. 19-26.

[4] Chủ nhiệm đề tài cơ sở (2014), Áp dụng công nghệ GIS xác định nguy cơ lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn. Viện Cơ học, 49 Tr.

>>>>> Xem bản thông tintiếng Anh.

 Vũ Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   |