Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Huệ
Tên đề tài luận án: Bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Huệ 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: ngày 07 tháng 04 năm 1980                     

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 234/TCT-ĐT, ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                                

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Chu Văn Cấp

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

(1) Luận án đưa ra luận điểm bảo vệ môi trường trong khai thác than không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh môi trường; (2) Luận án khẳng định: Khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản than và bảo vệ môi trường trong khai thác than là góp phần chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", đẩy mạnh phát triển bền vững ở tỉnh Quảng Ninh; (3) Đánh giá một cách khách quan, thực trạng, hậu quả của ô nhiễm môi trường và những thành công của việc bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh; (4) Đề xuất những giải pháp mang tính toàn diện và khả thi nhằm gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường với khai thác than ở Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Trong đó, nỗ lực phát triển xanh, hoàn nguyên môi trường sau khai thác than, đảm bảo hài hòa, cân đối giữa lợi ích kinh tế và BVMT; Đổi mới nhận thức và tư duy (trước hết đối với các doanh nghiệp khai thác than) về vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản than …

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh; đánh giá tình hình bảo vệ môi trường trong khai thác than trong quá trình phát triển kinh tế ở tỉnh Quảng Ninh thời gian qua và đề xuất quan điểm, các giải pháp gắn kết bảo vệ môi trường với khai thác than nhằm phát triển bền vững ở tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm; nhất là cho các nhà quản lý kinh tế, những người liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản than ; xây dựng, hoạch định và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để bảo vệ môi trường trong khai thác than và đẩy mạnh công tác hoàn nguyên môi trường sau khai thác than.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Huệ (2012), "Một vài suy nghĩ về lợi ích kinh tế khi phát triển ngành công nghiệp than đi đôi với bảo vệ môi trường", Tạp chí Kinh tế môi trường, (4), tr.44-45.

2. Nguyễn Thị Huệ (2015), "Khai thác than hướng tới nền kinh tế xanh ở Quảng Ninh", Tạp chí Công thương, (11), tr.108-111.

3. Nguyễn Thị Huệ (2016), "Bảo vệ môi trường trong khai thác than - Vấn đề tất yếu khách quan ở Quảng Ninh", Tạp chí Công nghiệp Mỏ, (4), tr.89-92.

4. Nguyễn Thị Huệ (2016), "Giải pháp bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020", Tạp chí Môi trường, (10), tr.28-29.

 Trần Toản - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   |