Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Huy Tùng
Tên đề tài luận án: Kiểm soát đối với quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: BÙI HUY TÙNG            

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/10/1978                                                 

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Số 3208/QĐ-SĐH, ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 976/QĐ- KL ngày 29/12/2016 của Chủ nhiệm Khoa Luậtvề việc trả Nghiên cứu sinh về địa phương

7. Tên đề tài luận án: Kiểm soát đối với quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

9. Mã số: 62.38.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án phân tích, đưa ra khái niệm riêng về kiểm soát QLHP; chỉ ra được nội dung, vai trò, đặc trưng của kiểm soát QLHP ở Việt Nam; đồng thời, phân tích được các phương thức, cơ chế kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay.

- Luận án đã liên hệ thực tiễn với Việt Nam, rút ra được những bài học kinh nghiệm, có giá trị tham khảo cho Việt Nam.

- Luận án đã chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của hoạt động này, làm rõ nguyên nhân của thực trạng kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay.

- Luận án đề xuất được các quan điểm và các nhóm giải pháp toàn diện, khoa học, khả thi bảo đảm hiệu quả kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể được sử dụng làm luận cứ khoa học, tài liệu tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện hoạt động kiểm soát QLHP, đóng góp thiết thực cho việc xây dựng nền hành pháp Việt Nam.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   |