Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
thông tin LATS của NCS Ngô thị Thanh Hà
Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn từ năm 1996 đến năm 2015.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Thanh Hà            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/08/1977                                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 1872/QĐ-XHNV, ngày 04 tháng 07 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn từ năm 1996 đến năm 2015.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam            

9. Mã số: 62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Trọng Thơ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa chủ trương, giải pháp của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn từ năm 2008 đến năm 2015.

-       Đánh giá một cách khách quan, khoa học thành tựu và hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố Hà Nội về công tác xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn ở Thủ đô Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2015.

-       Kết quả của luận án góp phần khẳng định trên thực tiễn TCCSĐ (Chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính tri của Đảng cơ sở.

-       Rút ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng TCCSĐ từ năm 2008 đến năm 2015.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  Luận án sau khi hoàn thiện có thể dùng làm tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử xây dựng Đảng của thành phố Hà Nội. Đồng thời,  luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực này.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Ngô Thị Thanh Hà (2017), Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác phát triển Đảng viên (2008-2015), Tạp chí Lịch sử Đảng (322), tr.102-106

2. Ngô Thị Thanh Hà (2018), Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội (2008-2015), Tạp chí Lịch sử Đảng (329), tr.98-102.

3. Ngô Thị Thanh Hà (2018), Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn của Đảng bộ thành phố Hà Nội (2008-2015), Tạp chí Lịch sử Đảng (336), tr.101-104.

 

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   |