Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Trung Dũng
Tên đề tài luận án: Thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn Hà Tĩnh hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Trung Dũng                       

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 21-5-1971                                                            

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận NCS số 2416/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn Hà Tĩnh hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chính trị học              

9. Mã số: 62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Phùng Hữu Phú

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã làm rõ các cơ sở khoa học, chính trị, pháp lý và thực tiễn phục vụ nghiên cứu thực hành dân chủ của nhân dân trên địa bàn nông thôn; phân tích và đưa ra các khái niệm về dân chủ, thực hành dân chủ, thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn Việt Nam; xác định chủ thể, nội dung, hình thức, các yêu tố ảnh hưởng đến thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn; nghiên cứu kinh nghiệm thực hành dân chủ ở 04 địa phương trong nước: Thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Bình, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phân tích, đánh giá thực trạng và đúc rút những bài học kinh nghiệm trong thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn Hà Tĩnh từ 2007 đến 2018 trên các khía cạnh thực hành dân biết, thực hành dân bàn và quyết định trực tiếp, thực hành dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định, thực hành dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, thực hành "dân giám sát", về thái độ và hành vi thực hành dân chủ.

- Dự báo tình hình, thuận lợi, khó khăn trong thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn tỉnh Hà Tĩnh; xác định phương hướng đẩy mạnh thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn Hà Tĩnh; đề xuất 04 nhóm giải pháp đẩy mạnh thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn Hà Tĩnh trong tình hình mới, gồm: Nhóm giải pháp về nhận thức, tư tưởng, nhóm giải pháp về cụ thể hóa các quy định của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước về thúc đẩy thực hành dân chủ, nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện quyền dân chủ của người dân ở nông thôn, nhóm giải pháp về kiểm tra, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Nhận diện đúng thực trạng và các vấn đề đặt ra trong thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn Hà Tĩnh hiện nay.

- Là cơ sở để tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện về tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn.

- Làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu giảng dạy các vấn đề liên quan đến thực hành dân chủ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án

14.1. Hoàng Trung Dũng (2016), "Nét nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh", Tạp chí Cộng sản (116), tr. 70.

14.2. Hoàng Trung Dũng (2017), "Tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ cơ sở, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững", Tạp chí Lý luận Chính trị (8), tr 68.

14.3. Hoàng Trung Dũng (2017), "Khu kinh tế Vũng Áng, hơn một năm sau sự cố môi trường biển", Tạp chí Cộng sản (130), tr. 71.

14.4. Hoàng Trung Dũng (2017), "Công tác thông tin đối ngoại góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh", Tạp chí Thông tin đối ngoại (ISSN: 1859-0543) (11), tr 47.

14.5. Hoàng Trung Dũng (2018), "Đổi mới công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Cộng sản (136), tr. 77.

14.6. Hoàng Trung Dũng (2018), "Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở qua kinh nghiệm của tỉnh Hà Tĩnh", Tạp chí Lý luận chính trị (6), tr. 52.

14.7. Hoàng Trung Dũng (2018), "Bài thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn Hà Tĩnh", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở khu vực Đông Nam Á, nhìn từ góc độ so sánh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   |