Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Dương Thị Hương
Tên đề tài: Văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

1. Họ và tên: Dương Thị Hương                                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/03/1988                                                4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không thay đổi

7. Tên đề tài luận án: Văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                              9. Mã số 62.22.01.21

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án là công trình chuyên biệt nghiên cứu văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

- Luận án đã nhận diện các yếu tố tâm linh, đặc biệt chỉ ra loại hình nhân vật tâm linh trên cơ sở làm rõ mối quan hệ giữa đời sống văn hoá tâm linh và đời sống xã hội trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

- Luận án đã khẳng định thành tựu và đóng góp của văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại trên hai phương diện nội dung - nghệ thuật, qua đó phản ánh sự vận động và phát triển, đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam đương đại trong bối cảnh văn học Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, tái hòa nhập với văn học thế giới sau 1986.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án làm tài liệu nghiên cứu về tiểu thuyết Việt Nam, về văn hóa tâm linh trong văn học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Văn hóa tâm linh trong truyện ngắn, thơ ca Việt Nam đương đại

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

- Dương Thị Hương (2018), “Không gian tôn giáo, tín ngưỡng trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức (42), tr. 76-80.

- Dương Thị Hương (2019), “Điềm báo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, (1/57), tr. 61-65.

- Dương Thị Hương (2019), “Một số biểu tượng văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, (3/59), tr. 36-41.

- Dương Thị Hương (2019), “Vài nét về giải thiêng các nhân vật tôn giáo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Văn nghệ Quân đội (912), tr. 98-101.

- Dương Thị Hương (2019), “Nhân vật có năng lực siêu nhiên trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Văn nghệ Quân đội (926), tr 96-101.

- Dương Thị Hương (2019), “Nhân vật tôn giáo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Nhà văn và tác phẩm (36), tr. 161-164.

- Dương Thị Hương (2019), “Cái ảo và việc biểu hiện văn hoá tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Nghiên cứu văn học (11), tr 108-114.

 Võ Hồng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   |