Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đức Thạch
Tên đề tài: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các Trường Cao đẳng Công an Nhân dân

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Thạch                        2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 21/ 05/ 1972                                  4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1068/QĐ-ĐT, ngày 09/12/2014

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Kéo dài thời gian học tập 24 tháng tại Quyết định số 2059/QĐ-ĐHGD, ngày 28/12/2017

- Điều chỉnh tên đề tài từ “Quản lí hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng veien các trường cao đẳng thuộc ngành công an” thành “Quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các Trường cao đẳng Công an Nhân dân” tại Quyết định số 148/QĐ-ĐT, ngày 29/02/2016

7. Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các Trường Cao đẳng Công an Nhân dân

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                    9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đinh Quang Báo; TS. Nguyễn Văn Ly

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Đề tài luận án: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các Trường Cao đẳng Công an Nhân dân

Hiện nay, trong bối cảnh đổi mới giáo dục đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về NLSP và quản lí hoạt động bồi dưỡng NLSP cho GV. Việc xây dựng được các biện pháp bồi dưỡng và quản lí hoạt động bồi dưỡng NLSP theo cấu trúc chuẩn NLSP được thiết kế dựa vào tiêu chuẩn GV cao đẳng  quy định tại thông tư số 50/2016/TT-BCA, tham chiếu với một số tiêu chuẩn NLSP được quy định tại thông tư 08/2017/TT- BLĐ TBXH; Chuẩn chức danh nghề nghiệp GV hạng 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhu cầu thực tế cần bồi dưỡng NLSP của GV các Trường Cao đẳng Công an Nhân dân, phù hợp yêu cầu đổi mới cơ chế quản lí giáo dục hiện nay thì sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lí hoạt động bồi dưỡng NLSP cho GV các Trường Cao đẳng Công an Nhân dân.

Luận án tập trung nghiên cứu và bổ sung thêm cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các Trường Cao đẳng Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Phân tích và đánh giá được thực trạng hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các Trường Cao đẳng Công an Nhân dân

Nghiên cứu đề xuất áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Công an Nhân dân. Đây là một trong những nội dung không thể thiếu trong lí luận phát triển nguồn lực giảng viên cho ngành Công an.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ quản lý và giảng viên các trường Cao đẳng Công an Nhân dân.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)                       

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

(1). Nguyễn Đức Thạch (2014), “Quản lý việc khai thác, sử dụng có hiệu   quả trang thiết bị dạy học môn tiếng Anh trong các trường Trung cấp Công an Nhân dân”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số đặc biệt tháng 03/2014.

(2). Nguyễn Đức Thạch (đồng tác giả) (2016) “Rèn luyện kĩ năng thực hành Tiếng Việt”, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

(3). Nguyễn Đức Thạch (2017), Biện pháp nâng cao chât lượng công tác quản lý giáo dục học viên tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 408 kì 2, tháng 06/2017.

(4). Nguyễn Đức Thạch (2017), Nguyên tắc và biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các Trường Cao đẳng Công an Nhân dân, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 417 kì 1, tháng 11/2017

 (5). Nguyễn Đức Thạch (2019),  Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các Trường Cao đẳng CAND, Tạp chí Giáo dục, Bộ  GD&ĐT, số đặc biệt tháng 12/2019

 Thu Thảo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   |