Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Lường Thị Thu Hoài
Tên đề tài luận án: Lịch sử hoạt động biến dạng kiến tạo khu vực rìa bắc khối Kon Tum

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lường Thị Thu Hoài                         2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     01/6/1982                                                               4. Nơi sinh: Điện Biên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3979/QĐ-ĐHKHTN ngày 24/11/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.

8. Chuyên ngành:  Địa chất học                         

9. Mã số: 9440201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Làm rõ thêm đặc điểm, quá trình hình thành đới khâu Tam Kỳ-Phước Sơn là do chuyển động hút chìm, va chạm tạo núi Ordovic-Silur giữa khối Nam Việt Nam và khối Việt-Lào.

Chứng minh được cấu trúc địa chất của khối Kon Tum là một phức hệ nhân biến chất sinh ra trong giai đoạn đầu của chuyển động kiến tạo Permi-Trias.

Xác định được trường ứng suất kiến tạo trượt bằng tác động lên khu vực nghiên cứu là trường ứng suất xoay theo chiều kim đồng hồ và tiến hóa qua 4 giai đoạn từ Oligocene đến Đệ tứ và hiện tại.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp cơ sở khoa học định hướng cho công tác tìm kiếm khoáng sản cần tập trung vào 2 giai đoạn chuyển động lớn là giai đoạn Paleozoi sớm và Permi-Trias và giảm thiểu tai biến liên quan đến hoạt động đứt gãy trượt bằng Cenozoi.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu bản chất giai đoạn chuyển động kiến tạo Carbon (khoảng 360Tr.n) ở khu vực Kon Tum như đã phát hiện ở kết quả phân tích tuổi đồng vị U/Pb trên zircon.

- Nghiên cứu các giai đoạn chuyển động kiến tạo trước Ordovic ở khu vực Kon Tum.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

 Nguyen Van Vuong, Luong Thi Thu Hoai, 2019. Cenozoic paleostress evolution in south central Vietnam: Implication for changing dynamics of faulting along the eastern Indochina continental margin. Journal of Asian Earth Sciences, Vol.185 (2019), 104006.

 Michel Faure, Van Vuong Nguyen, Luong Thi Thu Hoai, Claude Lepvrier, 2018. Early Paleozoic or Early-Middle Triassic collision between the South China and Indochina Blocks: The controversy resolved? Structural insights from the Kon Tum massif (Central Vietnam). Journal of Asian Earth Sciences, Vol.166 (2018), 162–180.

 Luong Thi Thu Hoai, Nguyen Van Vuong, 2018. Cenozoic paleostress evolution in Central Vietnam: implication for tectonic motion along Indochina continental margin major faults. GEOSEA 2018, Hanoi, Vietnam.

 VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   |