Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Dạng thức bài thi môn tiếng Anh tuyển sinh vào học các chương trình đào tạo đại học đạt chuẩn quốc tế ở ĐHQGHN năm 2014

>>> Quyết định số 2587/QĐ-ĐHQGHN, Phụ lục 1&2 (PDF)

 

Ngày 29/7/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành quyết định số 2587/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành dạng thức bài thi môn tiếng Anh tuyển sinh vào học các chương trình đào tạo đại học đạt chuẩn quốc tế ở Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014.

Nội dung chi tiết như sau:

PHỤ LỤC 1: DẠNG THỨC BÀI THI MÔN TIẾNG ANH

I. Thông tin tổng quát

I.1. Mục đích của bài thi: đánh giá kiến thức ngôn ngữ, kỹ năng đọc hiểu và viết cơ bản của sinh viên để tuyển sinh vào các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế ở ĐHQGHN.

I. 2. Cấu trúc của bài thi:

Gồm 2 phần: kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng-Ngữ pháp) và kỹ năng Đọc-Viết

I.3. Thời gian làm bài: 60 phút

II. Thông tin chi tiết

Phần

Dạng thức bài thi

Nội dung đánh giá

Số câu hỏi

Phần 1

(Sentence completion)

Chọn 1 trong 4 phương án A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.

VD: 0. He _____ for his friend for 2 hours.

A. is waiting               B. waits

C. has been waiting    D. will be waiting 

Kiến thức về từ vựng, ngữ pháp

15

(30 đ)

Phần 2

(Error recognition)

Chọn 1 trong 4 phương án A, B, C hoặc D ứng với phần gạch chân để xác định lỗi sai trong câu.

VD:

He was very sleepy that he went to

       A         B                         C

bed at 7 pm.

       D        

10

(20 đ)

Phần 3

(Reading comprehension)

Đọc 2 bài khóa có độ dài khoảng 150-200 từ và trả lời các câu hỏi bằng cách chọn 1 trong 4 phương án A, B, C hoặc D.

Kỹ năng đọc hiểu để lấy thông tin chính và thông tin chi tiết

10

(20 đ)

Phần 4

(Sentence-transformation)

Sử dụng từ gợi ý để viết câu sao cho có ý nghĩa giống câu cho trước.

VD:

0. How long have you been learning English?

> When _____________________?

Kỹ năng diễn đạt câu theo các cách khác nhau.

05

(10 đ)

Phần 5

(Paragraph writing)

Viết một đoạn văn ngắn từ 80 đến 100 từ về chủ đề quen thuộc (giới thiệu về bản thân, kể về một kỳ nghỉ hè thú vị...)

Kỹ năng viết đoạn văn

(20 đ)

PHỤ LỤC 2: TIÊU CHÍ CHẤM PHẦN THI VIẾT

Chấm trên thang 10 và nhân đôi để lấy điểm bài viết

Band

Task achievement

& content

Organization

Grammar range & accuracy

Vocabulary range

& accuracy

9-10

All three parts addressed.

Ideas are relevant

Appropriate format

Attempts to organize ideas with repetitious use of some very simple connectives

Very basic sentence structure forms within the task set.

Only occasional grammatical errors

Appropriate range of simple vocabulary

Only minor spelling errors

7-8

All three parts communicated.

Ideas generally relevant

Appropriate format.

Ideas generally organized in a logical way

Adequate range of basic structures within the task set.

Some errors, generally non-impeding

Appropriate range of simple vocabulary

Some errors, generally non-impeding

5-6

Two of the three parts clearly communicated

 

Or

All three parts included but the context is incorrect

Format may be inappropriate.

Ideas insufficiently connected;

Some expressions require interpretation by the reader.

Some verbs repeated.

Only occasional grammatical errors

 

 

Some impeding errors

Some words/phrases repeated.

Only minor spelling errors

 

Some impeding errors

3-4

Only two parts addressed.  Ideas insufficiently connected

Appropriate format may not be apparent.

Ideas loosely oganized

Inadequate range of structures.

Numerous errors, which sometimes impede communication 

Inadequate range of vocabulary

Many spelling errors

1-2

Only one part addressed.

Most of ideas not relevant and diffilcult to understand

Inappropriate format.

Ideas illogically organized

 

Very poor control

Very poor control

0

Question unapptempted or totally imcomprehensible response.

 


 M.T - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :