Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Thúy Giang

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRỊNH THỊ THÚY GIANG 
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/7/1975                                            
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 271/SĐH ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản gia hạn số 1134/SĐH ngày 21 tháng 09 năm 2007 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; văn bản cho phép tạm ngừng học tập số 3190/QĐ-SĐH ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Đại học Quốc gia Hà Nội; văn bản cho phép NCS tiếp tục học tập số 1946/CTSV ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
7. Tên đề tài luận án: “Một số thuật toán lập lịch để phân phối tài nguyên trong hệ thống tính toán lưới”
8. Chuyên ngành:Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
9. Mã số: 62 46 35 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
GS.TS Nguyễn Thanh Thủy,
PGS.TS Hoàng Chí Thành.
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Bài toán lập lịch là bài toán NP-khó, vẫn chưa có thuật toán giải trong thời gian đa thức. Luận án hướng tới việc giải quyết bài toán này trong hệ thống tính toán lưới sử dụng các giải thuật tối ưu hoá heuristic bao gồm: giải thuật tham, giải thuật di truyền và giải thuật tối ưu hoá nhóm bầy:
- Mô hình hoá bài toán lập lịch trong tính toán lưới dưới dạng phát biểu toán học.
- Đề xuất phiên bản giải thuật tham giải bài toán lập lịch trong tính toán lưới.
- Đề xuất phiên bản giải thuật di truyền giải bài toán lập lịch trong tính toán lưới.
- Đề xuất phiên bản giải thuật tối ưu hoá theo nhóm bầy giải bài toán lập lịch trong tính toán lưới.
- Xây dựng hệ thống lưới tính toán thử nghiệm TestGrid, trong đó có tích hợp ba giải thuật đề xuất vào bộ lập lịch của TestGrid. TestGrid đã được kết nối với lưới tính toán khu vực Thái Bình Dương PRAGMA. Các đặc trưng chính của TestGrid:
+ Dịch vụ an ninh đa cấp và phân tán.
+ Dịch vụ thông tin động cung cấp thông tin về tài nguyên và các dịch vụ của TestGrid.
+ Kết hợp dịch vụ lưới và công nghệ Multi-Agent.
+ Dịch vụ chạy ứng dụng từ xa.
+ Bộ lập lịch mức ứng dụng được thiết kế dưới dạng một dịch vụ lưới và được thiết kế trở thành dịch vụ lai Agent.
+ Theo dõi quá trình thực hiện ứng dụng dựa trên mô hình lập trình dịch vụ đa luồng.
+ Cơ chế lập lịch ban đầu và lập lịch lại.
+ Xử lý và chống lỗi trong quá trình lập lịch và thực hiện dịch vụ lưới.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
- Kết quả của luận án cung cấp các bộ lập lịch cho các lưới tính toán trong thực tế. Ở Việt Nam, các bộ lập lịch này hoàn toàn có thể được sử dụng khi có các lưới tính toán thực sự.
- Các kết quả của luận án cung cấp các phương pháp tiếp cận mới để giải bài toán lập lịch trong tính toán lưới và có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho  giảng dạy sau đại học.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
            - Tiếp tục nghiên cứu các phương pháp mới nhằm đưa ra các phương án lập lịch hiệu quả hơn cho lưới tính toán.
            - Mở rộng các kết quả nghiên cứu cho các môi trường tính toán phức tạp hơn.
            - Nghiên cứu sâu hơn đối với các bài toán lập lịch cụ thể trong thực tế.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1. Nguyen Thanh Thuy, Ta Tuan Anh, Do Duc Thanh, Doan Trung Tung, Nguyen Trung Kien, Trinh Thuy Giang (2007), “Construction of a Data Grid for Meteorology in Vietnam”, Proceedings of The 2007 International Conference on Grid Computing & Applications (GCA’07), WORLDCOMP’07, USA, pp 770-775.
2. Thuy T. Nguyen, Thanh D. Do, Dung T. Nguyen, Hiep C. Nguyen, Tung T. Doan, Giang T. Trinh (2008), “Anomaly Detection anh its Application in Grid”, Proceedings of The 2008 International Conference on Grid Computing & Applications (GCA’08), WORLDCOMP’08, USA, pp 813-823.
3. Trịnh Thị Thúy Giang, Lê Trọng Vĩnh, Hoàng Chí Thành, Nguyễn Thanh Thủy (2007), “Thuật toán di truyền cho việc lập lịch trong hệ thống tính toán lưới”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học công nghệ quốc gia lần thứ 3 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR2007), Nha Trang, pp 334-341.
4. Trịnh Thị Thúy Giang, Hồ Đắc Phương, Nguyễn Thanh Thủy (2009), “Lập lịch trong hệ thống tính toán lưới dựa trên kỹ thuật tối ưu hóa theo nhóm bầy”, Chuyên san “Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông”, Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, tập V-1, Số 2 (22-2009), trang 38-42.
5. Trịnh Thị Thúy Giang, Lê Trọng Vĩnh, Hoàng Chí Thành, Nguyễn Thanh Thủy (2009), “Tối ưu đa mục tiêu trong việc lập lịch cho hệ thống tính toán lưới”, Tạp chí Tin học và điều khiển học, tập 25, số 01, trang 79-87.
6. Trịnh Thị Thúy Giang, Lê Trọng Vĩnh, Hoàng Chí Thành, Nguyễn Thanh Thủy (2009), “Mối quan hệ giữa số hệ thống tự trị và tỷ lệ trao đổi dữ liệu trong tính toán lưới”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông”, trang 198-201.
 

 ĐHQGHN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :