Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Đình Sơn
Tên đề tài luận án: “Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM)”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ ĐÌNH SƠN              
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 24 tháng 02 năm 1955                               
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  1337/QĐ-SĐH, ngày 01/4/2009 của Giám đốc ĐHQGHN.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định số 438/QĐ-ĐT ngày 30/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.
7. Tên đề tài luận án: “Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM)”.
8. Chuyên ngành: Quản lí giáo dục                                 
9. Mã số: 62 14 05 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đức Chính; GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc  
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý cơ sở vật chất (CSVC) phục vụ đào tạo của trường đại học. Làm rõ yêu cầu đổi mới quản lý lĩnh vực này trong học chế tín chỉ. Phân tích ưu, nhược điểm của các tiếp cận quản lý CSVC đang sử dụng hiện nay trong trường đại học và luận giải về những khó khăn khách quan trong quản lý lĩnh vực này.
- Khái quát một cách hệ thống những vấn đề cốt lõi của quan điểm TQM. Phân tích các quan niệm khác nhau về mô hình áp dụng TQM và luận giải về con đường lựa chọn triển khai TQM vào trường đại học. Xác lập mô hình vận dụng quan điểm TQM vào quản lý CSVC phục vụ đào tạo của trường đại học nước ta.
- Khái quát kinh nghiệm quản lý CSVC của các trường đại học trên thế giới. Phác họa bức tranh chung về thực trạng quản lý CSVC phục vụ ĐT của trường ĐH nước ta.
- Đề xuất hệ thống giải pháp vận dụng quan điểm TQM vào quản lý CSVC phục vụ đào tạo của trường đại học nước ta.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :