Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS NGuyễn Thị Kim Tiến
Tên đề tài luận án: Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  NGUYỄN THỊ KIM TIẾN        
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/11/1980                                                            
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2387/ SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2007.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới
8. Chuyên ngành: Lý luận văn học                                            
9. Mã số:    62 22 32 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Khánh Thành; PGS.TS Đoàn Đức Phương
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án đã tổng quan, khái quát về con người trong sự phát triển, vận động của tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ Đổi mới. Khẳng định sự đổi mới tư duy nghệ thuật về con người của các nhà văn qua thể loại tiểu thuyết, mang tính quyết định chi phối đến toàn bộ hệ thống cấu trúc thể loại cả về mặt nội dung lẫn hình thức. Phân chia con người dưới hai góc độ: con người bản chất xã hội (Người lính, Người nông dân, Người trí thức) và con người loại hình (Con người lịch sử - văn hóa, Con người “huyền thoại”, Con người “dị biệt”), luận án nhằm chỉ ra những đóng góp có tính chất mới mẻ trong việc cắt nghĩa cách nhìn về con người thông qua các hình tượng.
- Tìm hiểu nghệ thuật xây dựng nhân vật luận án nhằm đưa ra những điểm kế thừa so với tiểu thuyết truyền thống khi lý giải chúng trong sự vận động và chi phối của tư duy sáng tạo nghệ thuật của nhà văn, đồng thời khẳng định những điểm mới đáng ghi nhận về phương thức thể hiện nhân vật theo chiều khám phá mới chịu ảnh hưởng của văn học thế giới. Thứ hai, qua tìm hiểu ngôn ngữ nghệ thuật, luận án dựa vào tiêu chí đề tài phản ánh của tiểu thuyết, qua đó cho thấy sự mở rộng biên độ “lời nói” trong tiểu thuyết khi phản ánh tính phức tạp của ngôn ngữ đời sống vào ngôn ngữ của một thể loại cụ thể luôn có độ mở tối đa khi tiếp cận, lý giải mọi góc độ về con người.
Xem thêm thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :