Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hữu Quyền
Tên đề tài luận án: "Đổi mới chính sách xã hội đối với đội ngũ giảng viên trong các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay"

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Quyền      

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/11/1971                                     

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 234/TCT- ĐT ngày 01/11/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 242/QĐ-TCT, ngày 27/8/2013 của Giám đốc Trung tâm đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị về việc điều chỉnh tên đề tài luận án.

7. Tên đề tài luận án: "Đổi mới chính sách xã hội đối với đội ngũ giảng viên trong các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay"

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Nguyễn Trọng Tuấn, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng; PGS, TS. Phạm Công Nhất, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Luận án: "Đổi mới chính sách xã hội đối với đội ngũ giảng viên trong các nhà trường Quân đội nhân dânViệt Nam hiện nay" được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, hệ thống các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nguồn lực con người trong cách mạng xã hội chủ nghĩa; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam về vai trò giáo dục và đào tạo trong quân đội gắn với xây dựng tiềm lực đội ngũ giảng viên trong điều kiện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

 - Luận án luận giải, đưa ra quan niệm về chính sách xã hội, đổi mới chính sách xã hội đối với đội ngũ giảng viên trong các nhà trường quân đội, khẳng định vai trò, nội dung, tiêu chí và những yếu tố tác động đến quá trình đổi mới chính sách xã hội; đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra trong đổi mới chính sách xã hội; từ đó đặt ra những yêu cầu và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới chính sách xã hội đối với đội ngũ giảng viên trong các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

 Luận án góp phần củng cố, khẳng định quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nguồn lực con người trong cách mạng xã hội chủ nghĩa; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam về vị trí, vai trò của đội ngũ giảng viên trong đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, từ đó có những chính sách xã hội đúng đắn đối với họ nhằm nâng cao hơn nữa khả năng cống hiến, phục vụ. Luận án có thể dùng làm tài liệu giảng dạy về chính sách xã hội trong các nhà trường quân đội; đồng thời, cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước và quân đội nghiên cứu, ban hành đổi mới chính sách xã hội đối với đội ngũ sĩ quan nói chung và đội ngũ giảng viên trong các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Tính chất lao động của đội ngũ giảng viên trong các nhà trường quân đội nhân dân Việt Nam và sự cần thiết đổi mới chính sách xã hội đối với họ.

- Sự tác động của chính sách xã hội đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

1. Nguyễn Hữu Quyền (2007), "Thực hiện tốt các chính sách xã hội nhằm phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên khoa học kỹ thuật trong các nhà trường quân đội", Tạp chí Nhà trường quân đội (6), tr.28-30.

2. Nguyễn Hữu Quyền (2011), "Vai trò của chính sách xã hội đối với việc phát huy nguồn lực đội ngũ nhà giáo quân đội", Tạp chí Nhà trường quân đội (3), tr. 33-38.

3. Nguyễn Hữu Quyền (2012), "Nghiên cứu, vận dụng phương pháp dạy học hợp tác với các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Kỹ thuật Quân sự", Tạp chí Nhà trường quân đội (2), tr. 37-39.

4. Nguyễn Hữu Quyền (2013), "Đánh giá đúng lao động của đội ngũ nhà giáo quân đội nhằm thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với họ", Tạp chí Nhà trường quân đội (4), tr. 13-15.

5. Nguyễn Hữu Quyền (2015), "Đổi mới chính sách xã hội đối với đội ngũ giảng viên trong các nhà trường quân đội", Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (149), tr. 84-86.

6. Nguyễn Hữu Quyền (2015), "Đổi mới chính sách xã hội góp phần nâng cao tính lao động sáng tạo của đội ngũ giảng viên trong các nhà trường quân đội hiện nay", Tạp chí Giáo dục lý luận (223+224), tr. 142-144.

7. Nguyễn Hữu Quyền (2015), "Đổi mới giáo dục và đào tạo gắn với thực hiện chính sách xã hội cho giảng viên ở các nhà trường quân đội Việt Nam hiện nay", Tạp chí Lý luận chính trị & truyền thông (2), tr. 83-85.

8. Nguyễn Hữu Quyền (2015), “Một số giải pháp đổi mới chính sách xã hội đối với đội ngũ giảng viên trong các nhà trường quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội (03(22) 2015), tr.62-67.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   |