Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Chí Công
Tên đề tài luận án: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Chí Công

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     01/6/1978                                                         

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 2392/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội            

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

8. Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự                            

9. Mã số: 62. 38. 01. 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           1. PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí    

                                                                        2. PGS.TS Trần Văn Độ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trên tất cả các khía cạnh lý luận, thực tiễn để đưa ra các kiến nghị nhằm bảo đảm chất lượng áp dụng trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế đáp ứng yêu cầu đấu tranh, xử lý tội phạm trong tình hình hiện nay.

- Luận án luận giải sự cần thiết và vai trò của việc quy định trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu phát triển đất nước hiện nay. Khẳng định việc sử dụng biện pháp hình sự như “chốt chặn cuối cùng” trong hệ thống các công cụ bảo vệ sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, góp phần đấu tranh phòng ngừa và xử lý tội phạm có hiệu quả.

- Trên cơ sở phân tích quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, luận án làm rõ nội dung lý luận của chế định trách nhiệm hình sự gắn với nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

- Nghiên cứu một cách sâu, rộng các vấn đề về pháp lý (hay các quy định của pháp luật) về áp dụng trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, từ nội dung thể hiện đến mức độ đáp ứng yêu cầu lý luận về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

- Nghiên cứu và đánh giá thực tiễn áp dụng trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam, nhằm phác họa “bức tranh” chân thực về thực trạng áp dụng trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá chất lượng áp dụng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay.

- Nghiên cứu xây dựng các phương hướng chung, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng áp dụng trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Thông qua kết quả nghiên cứu, luận án sẽ góp phần bổ sung thêm những tri thức vào kho tàng lý luận về tội phạm và trách nhiệm hình sự nói chung, trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nói riêng.

- Từ việc đánh giá khách quan, trung thực các quy định của pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và thực tiễn xét xử trong khoảng thời gian 11 năm (từ năm 2005 đến năm 2015), kết quả của luận án góp phần giải quyết đúng đắn vụ án hình sự, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, bảo đảm chất lượng áp dụng trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, qua đó góp phần đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

- Những kiến nghị về hoàn thiện pháp luật còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà làm luật nước ta trong quá trình tiếp tục hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

- Ngoài ra, luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy về khoa học pháp lý nói chung, khoa học luật hình sự, tội phạm học nói riêng và cho các cán bộ thực tiễn đang công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật trong quá trình xử lý các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự và Tội phạm học.    

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Chí Công (2015), “Hoàn thiện các quy định về hình phạt đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật hình sự”, Tạp chí  Tòa án nhân dân (9), tr. 6-11;

[2] Nguyễn Chí Công (2015), “Hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Tòa án   nhân dân (20), tr. 24-33;

[3] Nguyễn Chí Công (2016), “Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 về nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và một số vấn đề cần lưu ý”, Tạp chí Tòa án nhân dân (6), tr. 23-26.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Thủy Đinh - Ban Đào tạo, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   |