Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Huỳnh Bá Diệu
Tên đề tài luận án: Một số kỹ thuật giấu tin trong âm thanh

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Huỳnh Bá Diệu                             

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/03/1978                                                           

4. Nơi sinh: Đà Nẵng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2389/SĐH ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Trả về cơ quan công tác theo quyết định số   1191/QĐ-ĐT ngày 31/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học công nghệ.

7. Tên đề tài luận án: Một số kỹ thuật giấu tin trong âm thanh

8. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin                                         

9. Mã số: 62480104

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đề xuất sử dụng mã Hamming trong quá trình giấu tin để tránh nhận tin sai nếu tệp mang tin bị tấn công; đề xuất cách chọn mẫu dữ liệu, vị trí bit điều chỉnh trên mỗi mẫu, cách điều chỉnh bit trên mỗi mẫu để nâng cao độ mật của kỹ thuật giấu và giảm sự sai khác giữa mẫu gốc và mẫu mang tin.

- Áp dụng hai phương pháp giấu tin trong dữ liệu media cho trường hợp cụ thể là âm thanh số để giấu tin, bằng cách điều chỉnh hai bit trong 25 mẫu để giấu 4 bit và điều chỉnh 1 bit trong khối 256 mẫu để giấu 8 bit.

- Cải tiến kỹ thuật giấu tin dùng phương pháp điều chỉnh tiếng vọng và đề xuất hai kỹ thuật giấu tin trên miền tần số, sử dụng biến đổi Fourier và biến đổi wavelet.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể dùng các kỹ thuật đề xuất trong luận án để xây dựng các dụng dùng cho mục đích an toàn thông tin.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết hợp các kỹ thuật đề xuất với các thiết bị phần cứng để xây dựng các ứng dụng bảo mật thời gian thực.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Xuân Huy, Huỳnh Bá Diệu (2009), “Kỹ thuật giấu tin trong âm thanh hỗ trợ xác thực”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 25, tr. 69-74.

2.   Nguyễn Xuân Huy, Huỳnh Bá Diệu, Võ Thị Thanh (2013), “Một cải tiến cho kỹ thuật giấu tin dựa vào LSB”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 2, tr. 31-37.

3.   Huynh Ba Dieu (2013), “An Improvement for Hiding Data in Audio Using Echo Modulation”, Proceedings of the Second International Conference on Informatics Engineering & Information Science (ICIEIS2013), pp. 133-138.

4.   Huynh Ba Dieu, Nguyen Xuan Huy (2013), “Hiding Data In Audio Using Modified CPT Scheme”, Proceedings of the Fifth International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR2013), pp. 397-401.

5.   Huynh Ba Dieu, Nguyen Xuan Huy (2014), “An Improved Technique for Hiding Data in Audio”, Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP2014), pp. 149-153.

6.   Nguyen Xuan Huy, Huynh Ba Dieu (2014), “An Efficient Method for Hiding Data in Audio”, Proceedings of the Fifth International Conference on Advanced Technologies (ATC’14), pp. 167-171.

7.   Nguyễn Xuân Huy, Huỳnh Bá Diệu (2016), Một kỹ thuật giấu tin trong âm thanh dựa vào phép biến đổi wavelet, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Tập 98, Số 1, tr. 103-106.

                                                    

 Chu Đức - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   |