Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lưu Mai Hoa
Tên đề tài luận án: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức từ năm 1986 đến năm 2010

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh: Lưu Mai Hoa                       

2.     Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/03/1978                                         

4. Nơi sinh: Lâm Đồng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 179A/TCT-ĐT, ngày 28 tháng 06 năm 2012

6. Tên đề tài luận án: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức từ năm 1986 đến năm 2010

7. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  8. Mã số: 62.22.03.15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Trọng Phúc

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức Thành phố từ năm 1986 đến năm 2010.

- Khái quát những kết quả, hạn chế của quá trình chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức, từ đó chỉ ra nguyên nhân và có những đánh giá về việc xác định hướng đi, giải pháp và quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng đội ngũ trí thức thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố.

- Đúc kết một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức Thành phố từ năm 1986 đến năm 2010.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: góp phần trở thành nguồn tư liệu tham khảo cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lưu Mai Hoa (2014), “Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2005 đến năm 2012”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (213), tr. 81 – 84.

- Lưu Mai Hoa (2015), “Trí thức Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định tham gia chống Mĩ cứu nước”, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (01), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 73 – 77.

- Lưu Mai Hoa (2015), “Chủ trương giữ nguyên vẹn Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia, NXB Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 83 – 86.

- Lưu Mai Hoa (2015), “Vai trò của trí thức trong Cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn”, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (09), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 44 – 48.

- Lưu Mai Hoa (2015), “Thành phố Hồ Chí Minh cần có những cải biến mạnh mẽ về giáo dục – đào tạo”, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (10), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 16 – 18.

- Lưu Mai Hoa (2015), “Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề xây dựng đội ngũ trí thức”, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (10), tr. 171 – 174.

- Lưu Mai Hoa (2016), “Sự phát triển của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố (2000-2015)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (01), tr. 93 – 97.

- Lưu Mai Hoa (2017), “30 năm phát triển giáo dục – đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh (1986-2016)”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia, NXB Đại học Huế, tr. 366 – 370.

- Lưu Mai Hoa (2017), “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục trong chiến lược “trồng người””, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (7), tr. 66 – 71.

- Lưu Mai Hoa (2017), “Trí thức Nam bộ tham gia xây dựng nền giáo dục kháng chiến (1945-1954)”, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (10), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 42 – 45.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   |