Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học

Kính gửi:

- Văn phòng, các Ban chức năng;

- Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng 02 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học; đang tổ chức lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua năm 2018. Dự thảo các văn bản được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT theo đường dẫn: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt hoặc trên cổng thông tin điện tử ĐHQGHN: http://www.vnu.edu.vn/home/?netoffice

Để có cơ sở kiến nghị Bộ GD&ĐT hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến cho 02 dự thảo, trong đó tập trung vào 15 điểm trọng tâm cần sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học theo Phụ lục I gửi kèm.

Ý kiến của các đơn vị gửi về ĐHQGHN (theo mẫu tại Phụ lục II) qua Ban Tổ chức Cán bộ, bằng văn bản qua đường văn thư và bản mềm qua email: binhld@vnu.edu.vn trước ngày 01/12/2017.

>>> Tải về Dự thảo đường dẫn dưới đây:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC VẤN ĐỀ LỚN CẦN SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TT

Các vấn đề lớn cần sửa đổi bổ sung

1

Mô hình/cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học (CSGD ĐH)

2

Qui hoạch mạng lưới các CSGD ĐH

3

Phân tầng/xếp hạng đại học

4

Cơ quan chủ quản các CSGD ĐH

5

Quản trị đại học

6

Kiểm định chất lượng các CS GD ĐH

7

Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

8

Tự chủ và trách nhiệm giải trình về chất lượng đào tạo trong các CSGD ĐH

9

Tự chủ và trách nhiệm giải trình về sử dụng nhân lực trong các CSGD ĐH

10

Tự chủ và trách nhiệm giải trình về tài chính/tài sản đại học trong các CSGD ĐH

11

Tự chủ và trách nhiệm giải trình về hoạt động khoa học công nghệ trong các CSGD ĐH

12

Phát triển trường tư thục

13

Hội đồng trường

14

Nhà nước đầu tư cho giáo dục đại học

15

Chính sách xã hội hóa đối với giáo dục đại học

 

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Công văn số       /ĐHQGHN- TCCB  ngày     tháng 11 năm 2017
của Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TÊN ĐƠN VỊ

Mẫu số 1

Stt

Tên điều, khoản

Nội dung góp ý
(giữ nguyên, thay đổi, bổ sung)

Lý do cần sửa đổi,
thay thế hoặc lược bỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 Ban TCCB - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   |