Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Xuân Hiển
Tên đề tài luận án: Triết lý nhân sinh trong Phúc âm và ý nghĩa của nó đối với lối sống của tín đồ công giáo Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ XUÂN HIỂN               

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 02/03/1977                                                           

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Triết lý nhân sinh trong Phúc âm và ý nghĩa của nó đối với lối sống của tín đồ công giáo Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Thị Vân Hạnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân tích những điều kiện, tiền đề dẫn tới sự ra đời của triết lý nhân sinh trong Phúc âm.

- Phân tích những nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh trong Phúc âm.

- Trình bày ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam; những vấn đề đặt ra từ lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay.

- Ở một mức độ nhất định, luận án mong muốn góp phần cung cấp một số luận cứ khoa học để tham khảo trong việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đạo Công giáo nói riêng và với các tôn giáo có tư cách pháp nhân ở Việt Nam nói chung.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng và có thể sử dụng trong các Học viện, trường Đại học Công an nhân dân.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Triết học tôn giáo; Triết học xã hội

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

- Đỗ Xuân Hiển (2012), "Giáo trình Tôn giáo học", (chương 5 - Đạo Công giáo, chương 6 - Đạo Tin Lành, chương 8 - Đạo Cao Đài và Đạo Hòa Hảo), Học viện CSND.

- Đỗ Xuân Hiển (2013), "Hiện tượng tôn giáo mới và ảnh hưởng của nó đến ANTT ở Việt Nam hiện nay", Đề tài khoa học cấp cơ sở, Học viện CSND.

- Đỗ Xuân Hiển (2014), "Bước đầu tìm hiểu quan niệm của Thần học Công giáo về vai trò của tôn giáo đối với văn hóa", Tạp chí Giáo dục Lý luận (216), tr.48 - 52.

- Đỗ Xuân Hiển (2014), "Tôn giáo, con người và xã hội hiện đại", Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông (t8/2014), tr.68 - 72.

- Đỗ Xuân Hiển (2015), "Giáo trình Chính trị học" (Chương 6 - Động thái chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật.

- Đỗ Xuân Hiển (2015), "Hỏi đáp môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" (Chủ biên), Học viện CSND.

- Đỗ Xuân Hiển (2015), "Hỏi đáp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin" (Tham gia), Học viện CSND.

- Đỗ Xuân Hiển (2016), "Đại hội ĐBTQ lần thứ XII của Đảng đã hoàn thiện trên những nét cơ bản lý luận về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam", Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Quán triệt những quan điểm của Đại hội ĐBTQ lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy các môn LLCT trong các trường CAND, Học viện CSND, tr.149 - 160.

- Đỗ Xuân Hiển (2016), "Tư tưởng nhân học triết học Ki tô giáo - cơ sở cho lối sống của tín đồ Ki tô giáo trong bối cảnh hiện nay hiện nay", Tạp chí Triết học (296), tr.72 - 78.

- Đỗ Xuân Hiển (2016), "Mối quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa trong thần học Thiên Chúa giáo", Triết học tôn giáo với những vấn đề nhân sinh quan: Lý luận và thực tiễn, NXB Tôn giáo, tr.110 - 120.

- Đỗ Xuân Hiển (2017), "Quan điểm thần học Ki tô giáo về mối quan hệ giữa Ki tô giáo với khoa học và những vấn đề toàn cầu", Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội (t6/2017), tr.89 - 98.

 Lê Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   |