Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phan Thị Thu Hiền
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nhóm văn bản Mân hành của Lý Văn Phức (1785-1849)

1. Họ và tên NCS: Phan Thị Thu Hiền                           

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 13/08/1980                                               

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30 tháng 12 năm 2013

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nhóm văn bản Mân hành của Lý Văn Phức (1785-1849)

8. Chuyên ngành: Hán Nôm                                          

9. Mã số: 62 22 01 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước về tác gia Lý Văn Phức và hệ thống tác phẩm của ông. Hệ thống tư liệu sử dụng cho công việc tổng thuật là cập nhật mới nhất cho đến thời điểm hiện tại.

- Luận án nghiên cứu đặc điểm của nhóm văn bản Mân hành bao gồm 7 dị bản, bằng các thao tác văn bản học để xác định văn bản tốt nhất làm đối tượng nghiên cứu, biên dịch và công bố.

- Luận án khai thác giá trị tư liệu lịch sử của tác phẩm Mân hành, từ đó đi đến những nhận định về bối cảnh xã hội Trung Hoa những năm 30 của thế kỷ XIX cũng như về hệ tương quan chính trị, ngoại giao Thanh - Việt ở thời điểm này.

- Luận án tìm hiểu giá trị văn chương của tác phẩm Mân hành, trên phương diện nội dung và nghệ thuật, với tư cách là một hợp tuyển thi văn.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

- Giá trị thực tiễn của đề tài là có thể ứng dụng trực tiếp vào công tác giảng dạy, nghiên cứu của tác giả luận án tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể trở thành tài liệu tham khảo cho sinh viên Hán Nôm và các chuyên ngành xã hội nhân văn khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trên cơ sở nghiên cứu về nhóm văn bản Mân hành của Lý Văn Phức, có thể tiếp tục triển khai các nghiên cứu về các văn bản tác phẩm khác trong các chuyến công du khác của ông. Cũng có thể triển khai hướng nghiên cứu so sánh, đặt Mân hành của Lý Văn Phức trong mối tương quan với các tác phẩm thơ văn bang giao của các tác gia khác.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[1] Phan Thị Thu Hiền (2016), "Cảm thức tự tôn dân tộc trong tác phẩm Mân hành (1831) của Lý Văn Phức", Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia 30 năm đổi mới nghiên cứu Văn học, Nghệ thuật và Hán Nôm: Thành tựu - Vấn đề - Triển vọng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 206-217.

[2] Phan Thị Thu Hiền (2016), "Bước đầu nghiên cứu nhóm văn bản Mân hành của Lý Văn Phức", đề tài cấp cơ sở, mã số CS.2015.15.

[3] Phan Thị Thu Hiền (2017), "Bước đầu khảo cứu nhóm văn bản Mân hành của Lý Văn Phức (1785-1849)", Tạp chí Hán Nôm (2), tr. 73-82.

[4] Phan Thị Thu Hiền (2017), "Đề tài thơ chữ Hán của Lý Văn Phức trong tác phẩm Mân hành thi thoại tập - nhìn từ góc độ thông diễn học", Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật (21), tr. 108-111.

[5] Phan Thị Thu Hiền (2017), "Đôi nét về văn hoá trang phục qua tác phẩm Mân hành thi thoại tập (1831) của Lý Văn Phức", Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật (397), tr. 58-61.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   |