Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Văn Tuấn
Đề tài luận án: Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp của Việt Nam

1. Họ tên: Vũ Văn Tuấn                                         

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 4 tháng 10 năm 1973         

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định tuyển sinh: số 3611 / QĐ-SĐH ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Thay đổi trong quá trình học tập:

- Quyết định thay đổi tên đề tài và người hướng dẫn khoa học số 205/QĐ- KL ngày 28/04/2011 và 545/QĐ- KL ngày 31/08/2015 của Chủ nhiệm Khoa Luật;

- Quyết định trả về địa phương số 1266/QĐ- KL ngày 31/12/2015 của Chủ nhiệm Khoa Luật.

7. Đề tài luận án: Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp của Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật kinh tế                                

9. Mã số: 9380101.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Doãn Hồng Nhung

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án xây dựng một số khái niệm liên quan như khái niệm mục đích sử dụng đất, khái niệm chuyển mục đích sử dụng đất, khái niệm pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở lý thuyết của khoa học pháp lý.

Luận án là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, pháp luật trước đây và có so sánh với quy định của pháp luật nước ngoài về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

Luận án đánh giá được vai trò, xác định được các yêu cầu đối với pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

Luận án xây dựng được các luận cứ khoa học để hoàn thiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.

Luận án góp phần về lý luận và thực tiễn trong việc hợp lý hóa công tác chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam để một mặt đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các lĩnh vực phi nông nghiệp, của thay đổi cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, mặt khác bảo vệ được đất nong nghiệp ở mức cần thiết.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận án có thể được sử dụng như nguồn tài liệu tham khảo trong công tác giảng dạy và học tập môn Luật Đất đai.
13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu cơ sở pháp lý và kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quản lý hiệu quả mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

Nghiên cứu xây dựng phương thức điều tiết lợi ích khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án

[1] Tôn Gia Huyên, Nguyễn Đình Bồng, Luyện Hữu Cử, Vũ Văn Tuấn, Phạm Minh Hạnh (2011), Cẩm nang hòa giải ở cơ sở trong tranh chấp đất đai tại thành phố Bắc Giang, Hội Khoa học Đất Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp, NXB Tư pháp, Hà Nội, 64 trang.

[2] Vũ Văn Tuấn (2012), “Pháp luật về bảo vệ đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay”, Quản lý bền vững đất nông nghiệp hạn chế thoái hóa và phòng chống sa mạc hóa, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, Tr. 182-196.

[3] Vũ Văn Tuấn, Lê Thị Yến (biên soạn) (2012), Bài giảng Luật Đất đai, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, NXB Đại học Nông nghiệp, Hà Nội, 247 trang.
[4] Tôn Gia Huyên, Nguyễn Đình Bồng, Luyện Hữu Cử, Phạm Minh Hạnh, Vũ Văn Tuấn (2013), Mô hình hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở, Hội Khoa học Đất Việt, Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến ​​Tư pháp, NXB Tư pháp, Hà Nội, 95 trang.

[5] Luyện Hữu Cử, Nguyễn Đình Bồng, Vũ Văn Tuấn, Phạm Minh Hạnh (2014), “Kết quả nghiên cứu bảo vệ đất trồng lúa tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình”, Tạp chí Khoa học đất  (43), Hà Nội, tr. 104-108.

[6] Vũ Văn Tuấn (2015), “Pháp luật về bảo vệ đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề (12), Hà Nội, tr. 8-12.

[7] Doãn Hồng Nhung, Vũ Văn Tuấn (2015), “Bảo vệ đất trồng lúa thông qua các quy định của pháp luật về tài chính”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (13) – (219), Hà Nội, tr. 17-19.

[8] Doãn Hồng Nhung, Vũ Văn Tuấn (2015), “Chế độ sở hữu đất qua các thời kỳ”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thể chế hóa chế độ sở hữu toàn dân về đất đai phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong Luật Đất đai 2013, trang 41-47.

 [9] Vũ Văn Tuấn (2015), “Bàn về pháp luật, chính sách đất trồng lúa trong tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam: Từ chính sách đến thực tiễn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tr. 301-310.

[10] Doãn Hồng Nhung, Vũ Văn Tuấn (2016), “Pháp luật Việt Nam về hoạch định chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, (32) , Hà Nội, tr. 56-64.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |