Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lương Văn Dũng
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phân loại họ Chè (Theaceae D. Don) ở tỉnh Lâm Đồng và đề xuất biện pháp bảo tồn một số loài bị đe dọa.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lương Văn Dũng               

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     02/02/1972                                                      

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 5396/QĐ-ĐHKHTN ngày 18/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn theo Quyết định số 596/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/3/2018  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phân loại họ Chè (Theaceae D. Don) ở tỉnh Lâm Đồng và đề xuất biện pháp bảo tồn một số loài bị đe dọa.

8. Chuyên ngành: Thực vật học                                        

9. Mã số: 62420111

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS Trần Ninh; Hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn Trung Thành

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Lựa chọn hệ thống phân loại của Chang Hung Ta (1998) với sự bổ sung hệ thống của Orel & Curry (2015) (đối với chi Camellia) để sắp xếp họ Chè ở Lâm Đồng thành 2 phân họ, 5 tông, 8 chi, 42 loài và 10 thứ. So với thống kê gần đây nhất (2016), kết quả nghiên cứu đã cập nhật bổ sung 5 loài.

- Xây dựng 22 khóa định loại đến loài và thứ. Cung cấp thông tin về các taxon thuộc họ Chè ở Lâm Đồng, bao gồm: danh pháp, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái, phân bố, mẫu nghiên cứu, giá trị sử dụng và hiện trạng.

- Bổ sung 5 loài mới cho khoa học, đó là các loài: Adinandra hongiaoensis H. T. Son & L. V. Dung; Camellia luteopallida Luong, T.Q.T. Nguyen & Luu; Camellia ninhii Luong & Le; Camellia thuongiana Luong, Anna Le & Lau và Polyspora microphylla Luong, Nguyen et Truong.

- Phản ánh giá trị sử dụng của một số loài thuộc họ Chè ở Lâm Đồng, có 11 loài lấy gỗ, 19 loài làm cây cảnh, 21 loài có tiềm năng dược liệu, 3 loài sử dụng để đánh cá, thuốc trừ sâu và 2 loài dùng để nhuộm vải.

- Tiến hành khảo nghiệm nhân giống một số loài thuộc chi Camellia bằng phương pháp chiết cành, giâm hom, nuôi cấy mô.

- Xác định một số nguyên nhân ảnh hưởng đến quần thể trà ở Lâm Đồng và đề xuất biện pháp bảo tồn một số loài bị đe dọa.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Tạo cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển một số loài chè ở địa phương.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu về các loài có những đặc điểm hình thái tương đồng, cụ thể là: loài Camellia luteocerataCamellia dormoyana; loài Camellia dongnaiensisCamellia vidalii; loài Camellia cattienensis Camellia longii; loài Camellia duyanaCamellia  furfuracea; loài Camellia ligustrinaCamellia kissii.

- Bảo tồn và phát triển các loài quý hiếm, có tính nguy cấp cao thuộc họ Chè ở Lâm Đồng.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Luong Van Dung, Truong Quang Cuong, Pham HuuNhan, Le Nguyet Hai Ninh (2014), “Re-discovered species of Camellia krempfii (Gagnep.) Sealy in Vietnam”, International Camellia Journal 46, pp. 139-141.

[2] Hoang Thanh  Son, Luong Van Dung (2014), “Adinandrahongiaoensis (Theaceae), a new species from Lamdong, Vietnam”Journ. Jpn. Bot.89, pp. 331–334.

[3] Luong Van Dung, Luu Hong Truong, Nguyen Tran Quoc Trung, Nguyen Quoc Dat (2015), “Camellia luteopallida (Theaceae), a new speciesfrom Vietnam”, Ann. Bot. Fennici52, pp. 289-295.

[4] Le Nguyet Hai Ninh, Luong Van Dung (2016), “General Information about the yellow Camellia species in Vietnam”, Proceedings of Dali International Camellia Congress, Dali, Yunnan, China, pp. 80-84.

[5] Luong Van Dung, Le Nguyet Hai Ninh (2016), “Camellia ninhii – a new yellow Camellia species from Vietnam”, International Camellia Journal 48, pp. 117.

[6] Luong Van Dung, Nguyen Thi Lieu, Truong Quang Cuong, Nguyen Trung Thanh (2016), “Polyspora microphylla Luong, Nguyen et Truong a new species of Tea Family (Theaceae) in Vietnam”, VNU J. Sci. 32 (2), pp. 1-5.

[7] Luong Van Dung, Le Anna, Nguyen Thi Hanh, Nguyen Thi Lieu (2016), “Camellia thuongiana-a new yellow Camellia species from Vietnam”,Dalat University Journal of Science 6, pp. 338-344.

 

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   |