Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Phương Thảo
Tên đề tài: Nghiên cứu nhân tố tác động đến lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

1. Họ và tên: Vũ Thị Phương Thảo                                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/08/1987                                                4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1970/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nhân tố tác động đến lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

8. Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng             9. Mã số: 9340201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Trung Thành

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án thực hiện hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tiền gửi và nhân tố tác động đến lượng tiền gửi ngân hàng. Trên cơ sở đó, thực hiện đánh giá thực trạng huy động vốn bằng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Luận án đã thực hiện kiểm định tác động của các nhân tố vĩ mô, nhân tố bản thân ngân hàng và nhân tố hành vi người gửi tiền đến lượng tiền gửi. Kết quả cho thấy quy mô ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu, khả năng sinh lời, lạm phát và tăng trưởng kinh tế có tác động đến lượng tiền gửi ngân hàng. Bên cạnh đó, các nhân tố thuộc người gửi tiền như độ tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, độ tin cậy của thông tin, mức độ thường xuyên cập nhật thông tin cũng như hiểu biết về BHTG cũng ảnh hưởng đến lượng tiền gửi ngân hàng. Cuối cùng, luận án đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị đối với NHNN, các NHTM nhằm huy động được lượng tiền gửi tăng trưởng ổn định, an toàn và thực hiện tốt chức năng trung gian tài chính.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các nhà quản trị ngân hàng có thể vận dụng các giải pháp và mô hình đề xuất trong luận án để đưa ra các quyết định trong huy động vốn từ tiền gửi và thực hiện chức năng trung gian tài chính của mình.

Các nhà hoạch định chính sách có thể tham khảo một số kiến nghị để đưa ra các chính sách phù hợp cho hệ thống ngân hàng thương mại trong việc thực hiện tốt chức năng trung gian tài chính.

Người gửi tiền có thể vận dụng các kiến nghị và mô hình đề xuất trong luận án để phân tích và đánh giá, từ đó nên đưa ra các quyết định gửi tiền của mình.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Quản trị ngân hàng, hành vi người gửi tiền, ngân hàng bền vững.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Vũ Thị Phương Thảo và Lê Thị Tâm 2020. Tác động của các nhân tố vi mô đến tiền gửi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, Hội nghị khoa học thường niên 2020, Đại học Thủy Lợi, ISBN: 978-604-82-3869-8.

Vũ Thị Phương Thảo và Ngô Thị Hường 2020. Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tiền gửi tại ngân hàng thương mại, Tạp chí Tài chính, 06/2020

Vũ Thị Phương Thảo, Lê Trung Thành 2020. Growth in mobilizing capital from customer deposits at Vietnamese Commercial Banks, Young Scientist, No 43 (333), October 2020

Lê Trung Thành, Vũ Thị Phương Thảo, An empirical analysis on depositors behavior in Hanoi, Review of Finance, Vol. 3, No. 4, 2020

Vũ Thị Phương Thảo, Lê Trung Thành, An Empirical Analysis of Macroeconomic and Bank-specific Factors Affecting Bank Deposits in Vietnam, International Journal of Financial Research, Vol. 12, No. 2, April 2021.

 Thu Thảo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   |