Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Phổ biến Luật Giáo dục Đại học năm 2012

Ngày 21/8/2012, ĐHQGHN đã có công văn số 2724 /ĐHQGHN-CTHSSV về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục Đại học tới cán bộ, viên chức và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (người học) ở ĐHQGHN, giúp cán bộ, viên chức và người học hiểu biết tốt Luật Giáo dục Đại học, trong đó có ĐHQG để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật.
ĐHQGHN xin gửi các đơn vị Tài liệu phổ biến Luật Giáo dục Đại học 2012 (Luật số 08/2012/QH13), gồm 03 phần:
1- Phổ biến Luật Giáo dục đại học cho cán bộ, viên chức ĐHQGHN; (PDF)
2- Phổ biến Luật Giáo dục đại học cho người học tại ĐHQGHN; (PDF)
3- Phụ lục: Luật Giáo dục Đại học, Luật số 08/2012/QH13. (PDF)
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thành viên và trực thuộc; Lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ Chiến lược quan tâm, chỉ đạo triển khai sâu rộng Tài liệu này cho các đối tượng nói trên. 
Kết quả thực hiện xin báo cáo bằng văn bản về ĐHQGHN (qua Ban CT&CTHSSV) trước ngày 25/10/2012. Riêng với các đơn vị đào tạo, nội dung báo cáo có thể tích hợp trong văn bản báo cáo kết quả của tuần sinh hoạt công dân đầu năm học theo công văn số 2555/HD-ĐHQGHN ngày 01/08/2012 của ĐHQGHN.
Tin liên quan:
>>> Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Giáo dục Đại học (Phỏng vấn GS. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, GD, TTN&NĐ của Quốc hội, 31/5/2012)
>>> "Đại học Quốc gia mặc áo quá chật" (Ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội, 31/5/2012)
>>> Tra cứu các bộ luật tại đây (chọn "Lĩnh vực" -> "Luật")
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   |