Điều lệ, tổ chức họat động
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Quỹ phát triển khoa học & công nghệ  >   Điều lệ, tổ chức họat động
Cơ cấu tổ chức Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             __________                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:    3053  /QĐ-KHCN                                  ______________________                                                       

 Hà Nội, ngày   24   tháng  6  năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng quản lý

Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội

 __________________

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

            Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

            Căn cứ Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

                Căn cứ Quyết định số 3042/QĐ-KHCN ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Khoa học Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội đồng Quỹ) gồm các ông, bà có tên sau:

1. GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Giám Đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – Chủ tịch Hội đồng;

2. GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. PGS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ - Ủy viên, thường trực Hội đồng;

4. TS. Phạm Văn Ngọc, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Ủy viên;

5. TS. Trịnh Ngọc Thạch, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ - Ủy viên;

6. TS. Vũ Đình Giáp, Chánh Văn phòng - Ủy viên;

7. PGS.TS. Nguyễn Văn Nhã, Trưởng Ban Đào tạo - Ủy viên.

Điều 2. Hội đồng Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Hội đồng họp thường kỳ để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ. Trong những trường hợp cần thiết Hội đồng họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách hoặc đột xuất.

Điều 3. Hội đồng Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Hoạch định chiến lược phát triển Quỹ, phát triển nguồn vốn;

2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động và quyết toán tài chính hằng năm;

3. Quyết định về phân bổ vốn của Quỹ và phê duyệt các chế độ cụ thể về tài trợ, cho vay;

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của Quỹ theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giao.

Điều 4. Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Quỹ là 5 năm. Kinh phí hoạt động của Hội đồng lấy từ Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chủ tịch Hội đồng Quỹ, Chánh Văn Phòng, Trưởng các Ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

                    

                                                                                                        GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như­ Điều 1;

- Giám Đốc, các Phó giám đốc;                                                           <đã ký>

- Văn phòng, các ban chức năng;

- Các đơn vị thuộc ĐHQGHN;

- L­ưu: VP, KHCN, KHTC, TCCB.

 

                                             GS.TS Mai Trọng Nhuận  

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :