Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nhân lực quốc tế

Ngày 09/04/2012, Giám đốc ĐHQGHN ban hành quyết định số 1192/QĐ-TCCB về việc ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nhân lực quốc tế.
Tên gọi và trụ sở giao dịch
1. Tên tiếng Việt: Trung tâm Nhân lực quốc tế.
2. Tên tiếng Anh: VNU Center of International Manpower.
3. Tên viết tắt trong giao dịch: VNU-CIM.
4. Trụ sở: Số 144, đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
5. Website: www.cim.vnu.edu.vn.
Chức năng
1. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm theo chuẩn quốc tế cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học, sau đại học mà các đơn vị khác của ĐHQGHN chưa trang bị, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.
2. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát triển và cung ứng nhân lực.
3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về phát triển nguồn nhân lực, cung ứng nhân lực cho thị trường trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ
1. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, kỹ năng quản lý giáo dục, quản lý hành chính công theo chuẩn quốc tế, chuẩn nghề nghiệp cho chuyên gia, giám đốc, các chức danh quản lý doanh nghiệp, đơn vị; tổ chức các khóa đào tạo dài hạn cấp văn bằng khi có đủ điều kiện và được sự đồng ý của Giám đốc ĐHQGHN.
2. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát triển và cung ứng nhân lực, nâng cao chất lượng nhân lực, nhu cầu thị trường lao động trong nước và ngoài nước, dự báo xu hướng nhân lực, đánh giá chất lượng nhân lực, khả năng cạnh tranh nhân lực của Việt Nam trong khu vực; cung cấp cơ sở khoa học cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cung ứng nhân lực theo chuẩn đầu ra, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức và doanh nghiệp ở Việt Nam, các hoạt động dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực ra nước ngoài sau đào tạo của Trung tâm; tổ chức nghiên cứu về chuyển giao công nghệ trong việc phát triển nguồn nhân lực của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp ở Việt Nam.
3. Triển khai các hoạt động dịch vụ về phát triển và cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường trong nước và ngoài nước.
4. Phát triển liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị trong ĐHQGHN cũng như các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm
1. Ban Giám đốc Trung tâm.
2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
3. Các phòng chức năng:
3.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.
3.2. Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học.
3.3. Phòng Phát triển khách hàng.
4. Các ban điều hành chuyên môn:
4.1. Ban điều hành Chương trình Quản lý giáo dục.
4.2. Ban điều hành Chương trình Quản lý công.
4.3. Ban điều hành Chương trình Doanh nhân.
4.4. Ban điều hành Chương trình Chuyên gia trong nước.
4.5. Ban điều hành Chương trình Chuyên gia nước ngoài.
5. Các đơn vị trực thuộc khác (nếu cần thiết).

 Ban Tổ chức cán bộ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :