Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Thái
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ năm 1997 đến năm 2005

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ THÁI

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 09-10-1982

4. Nơi sinh: Giao Thủy, Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH, ngày 15/07/2008 ngày 15 tháng 07 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

-  Bổ sung  người hướng dẫn phụ luận án theo Quyết định số 514/QĐ-SĐH ngày 8/6/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Điều chỉnh tên đề tài luận án theo Quyết định số 09/QĐ-SĐH ngày 8/11/2014 của của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa  từ năm 1997 đến năm 2005

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9. Mã số: 62225601

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS.Trương Thị Tiến; PGS.TS.Nguyễn Mạnh Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Một là, trình bày có hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng bộ tỉnh Nam Định về CDCCKT theo hướng CNH, HĐH từ năm 1997 đến năm 2005. Hai là, tái hiện lại quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện CDCCKT theo hướng CNH, HĐH từ năm 1997 đến năm 2005 của Đảng bộ; Ba là, phân tích làm rõ thêm sự phát triển nhận thức của Đảng bộ về sự CDCCKT theo hướng CNH, HĐH từ năm 1997 đến năm 2005; Bốn là, gợi mở những bài học kinh nghiệm đặt ra trong quá trình Đảng bộ Nam Định lãnh đạo CDCCKT theo hướng CNH, HĐH.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị tham khảo đối với các nhà lãnh đạo, đặc biệt là các nhà lãnh đạo tại tỉnh Nam Định. Luận án cung cấp cho độc giả, những nhà nghiên cứu khoa học nguồn tư liệu khách quan, phong phú về quá trình Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo CDCCKT từ năm 1997 đến năm 2005.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

+ Trần Thị Thái (2008) "Đảng bộ Giao Thủy đoàn kết, phát huy sức mạnh của toàn dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại", Tạp chí Mặt trận (53), tr.50-53.

+ Trần Thị Thái (2008), "Phát triển kinh tế biển trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH ở huyện Giao Thủy (2001-2005)", Tạp chí Giáo dục Lý luận (3), tr.48-53.

+ Trần Thị Thái (2011), "Một số tìm hiểu về việc thực hiện Chỉ thị 100 ở tỉnh Hà Nam Ninh giai đoạn 1981-1987", Tạp chí Giáo dục Lý Luận (8), tr.64-68.

+ Trần Thị Thái (2011), "Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo phát triển kinh tế biển (2001-2010)", Tạp chí Lịch sử Đảng (10), tr.72-76.

+ Trần Thị Thái (2012), Quan điểm cơ bản của Đảng về CDCCKT trong 10 năm đầu đổi mới những năm 1986-1996 (Bài viết in trong cuốn Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước (1986-2012), NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội, tr.488-496.

+ Trần Thị Thái (2013), "Phát triển vùng kinh tế biển tại tỉnh Nam Định (1997-2010) - Từ chủ trương đến thực tiễn", Tạp chí Lịch sử Đảng (7), tr.47-51.

+ Trần Thị Thái (2014), Đường lối phát triển kinh tế của Đảng từ năm 1986 đến năm 2010, Đề tài khoa học cấp cơ sở, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

+ Trần Thị Thái (2014), "Quá trình hoàn thiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Nam Định (1997-2007)", Tạp chí Lịch sử Đảng (4), tr.102-105.

 Tân Ngọc - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :