Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê ĐẮc Nhường
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Đắc Nhường             

2.Giới tính:       Nam

3. Ngày sinh:    16/08/1983                                           

4. Nơi sinh:      Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:Số3201/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:           Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới

8. Chuyên ngành:         Cơ sở toán học cho Tin học                  9. Mã số:62 46 01 10

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:         Hướng dẫn chính:         PGS.TS Lê Trọng Vĩnh

                                                                        Hướng dẫn phụ:            PGS.TS Ngô Hồng Sơn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đề xuất mô hình thuật toán ACO cho bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu mở rộng dung lượng mạng không dây. Đánh giá được ảnh hưởng của các tham số trong thuật toán đến thời gian thực thi và hàm mục tiêu.

- Đề xuất mô hình thuật toán MMAS cho bài toán tối ưu cấp phát tài nguyên cho các lớp dịch vụ thỏa mãn theo yêu cầu vềchấy lượng dịch vụ (QoS).Đánh giá được sự ảnh hưởng của các tham số trong các lớp dịch vụ đến hàm mục tiêu.

- Đề xuất mô hình thuật toán MMAS cho bài toán tối ưu tối ưu đáp ứng tài nguyên cho các luồng đa phương tiện đảm bảo yêu cầu về QoS có thể áp dụng trên nhiều luồng dữ liệu với số lượng ràng buộc lớn.

- Đề xuất giải pháp phòng chống tấn công từ chối dịch vụ phân tán bằng các kiểm soát các gói tin UDP dựa trên chính sách an ninh bảo mật riêng được thiết lập trên các Router điều khiển được.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện các giải pháp tối ưu cấp phát tài nguyên hiệu quả cho các lớp dịch vụ đảm bảo yêu cầu về QoS trong mạng thế hệ mới.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu mở rộng các bài toán định vị tài nguyên hỗ trợ QoS cho các dịch vụ trong môi trường phân tán trên mạng có tính tương tác cao như trong lý thuyết trò chơi và các mạng xã hội.

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, mô hình và kỹ thuật phòng chống các kiểu tấn công từ chối dịch vụ mới hiệu quả với nhiều kiểu tấn công đa dạng và phức tạp khác nhau.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1].      Dac-Nhuong Le (2015), Performance evaluation of heuristic algorithms for optimal location of controllers in wireless networks, Advances in Intelligent System and Computing, Vol.339, pp.843-853, Springer.

[2].      Dac-Nhuong Le and Gia Nhu Nguyen (2015), A New Ant-Based Approach for Optimal Service Selection with E2E QoS Constraints, Communications in Computer and Information Science, Vol.516, pp.98-109, Springer.

[3].      Dac-Nhuong Le (2014), Evaluation of Pheromone Update in Min-Max Ant System Algorithm to Optimizing QoS forMultimedia Services in NGNs, Advances in Intelligent System and Computing, Vol.338, pp.9-17, Springer.

[4].      Dac-Nhuong Le (2014), MMAS Algorithm Applied to Optimal Resource Allocation to Support QoS Requirements in NGNs. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Vol.146, pp.209-216, Springer.

[5].      Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như, Lê Trọng Vĩnh (2014). Tối ưu phân bố tài nguyên cho các lớp dịch vụ đáp ứng yêu cầu về QoS trong mạng NGN sử dụng thuật toán tối ưu đàn kiến, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT lần thứ 17, Tr.349-354, Đăklăk, Nxb KH&KT Hà Nội.

[6].      Dac-Nhuong Le (2014). DDoS Attack defense in Next Generation Networks using Private Security Policy, International Journal of Information & Network Security, Vol.3(3), pp.205-216, 2014.

[7].      Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như, Lê Trọng Vĩnh (2013). Giải pháp phòng chống tấn công DDoS dựa trên chính sách bảo mật trong mạng thế hệ mới, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT lần thứ 16, Đà Nẵng, Tr.95-102, Nxb KH&KT Hà Nội.

[8].      Dac-Nhuong Le, Nhu Gia Nguyen, Dac Binh Ha, Vinh Trong Le (2013). A new genetic algorithm applied to objectives optimal of upgrading infrastructure in NGWN, Proceeding of International conference wireless communication, networking, and mobile computing (WICOM 2013), Beijing, China. Journal of Communication Network, Vol.5(3)B, pp.223-231.

[9].      Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như, Lê Đăng Nguyên, Lê Trọng Vĩnh (2013), Phân tích, đánh giá các cách tiếp cận phỏng sinh học giải bài toán tối ưu vị trí đặt các trạm điều khiển trong mạng không dây,  Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin lần thứ 6 (FAIR 2013), Huế, Tr.494-501, Nxb KHTN&CN.

[10].    Dac-Nhuong Le, Son Hong Ngo, Vinh Trong Le (2013). ACO algorithm applied to multi-objectives Optimal of Capacity Expansion in NGWN, International Journal of Wireless and Microwave Technologies, Vol.3(1), pp.37-49.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Cao Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   |