Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Bích Trâm
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số locut đa hình STR ở người Việt Nam nhằm sử dụng trong khoa học hình sự, nhận dạng cá thể và xác định huyết thống”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Bích Trâm              

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     03 - 12 - 1975                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 5429/QĐ-SĐH ngày 30/10/2008 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số locut đa hình STR ở người Việt Nam nhằm sử dụng trong khoa học hình sự, nhận dạng cá thể và xác định huyết thống”.

8. Chuyên ngành:  Di truyền học                                    

9. Mã số: 62 42 70 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS. Đinh Đoàn Long      

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Trịnh Đình Đạt

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-        Nghiên cứu xây dựng được điều kiện tối ưu để phân tích tổ hợp 4 locut đa hình mới F13A01, D8S1179, HPRTB và Amelogenin có thể nhân bội đồng thời trong cùng một phản ứng. Bổ sung cho các tổ hợp locut đã nghiên cứu, góp phần làm tăng độ chính xác trong phân tích nhận dạng cá thể người và giám định huyết thống phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm tại Việt Nam.

-        Xây dựng được 04 bộ thang alen chỉ thị cho các locut F13A01, D8S1179, HPRTB và Amelogenin sử dụng trong phân tích kiểu gen cá thể đảm bảo độ chính xác cao.

-        Bổ sung số liệu khảo sát tần suất alen 15 locut đa hình người Việt (Kinh), trong đó đã khảo sát mới 07 alen của locut F13A01, 06 alen của locut HPRTB, 6 alen cuả locut F13B, 8 alen của locut FES/FPS và 5 alen của locut LPL; phát hiện thêm được 02 alen mới ở quần thể người Việt (Kinh) là alen số 8 của locut CSF1PO, alen số 13 của locut vWA.

-        Đánh giá được khả năng ứng dụng của 15 locut STR đối với quần thể người Việt (Kinh) trong nhận dạng cá thể và xác định huyết thống tại Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng trong công tác giám định hình sự, phân tích nhận dạng AND cá thể người và xác định huyết thống ở Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu và khảo sát bổ sung các locut ADN đa hình ở các nhóm người thuộc các dân tộc khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam để xây dựng được bảng phân bố tần suất các alen phục vụ giám định, nhận dạng cá thể.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]Lê Thị Bích Trâm, Trần Trọng Hội, Bùi Nguyên Hải, Nguyễn Văn Hà, Đinh Đoàn Long, Trịnh Đình Đạt (2011), “Kết quả nghiên cứu chế tạo thang alen chỉ thị các locut đa hình F13A01, D8S1179 và HPRTB ở người Việt”, Tạp chí phân tích Hóa-Lý và Sinh học, T-16, Số 1/2011, trang 10-14.

[2]Lê Thị Bích Trâm, Lương Thị Yến, Trần Minh Đôn, Nguyễn Thanh Hà, Đinh Đoàn Long, Trịnh Đình Đạt (2011), “Nghiên cứu thiết kế mồi, tối ưu điều kiện phản ứng PCR phức ba locut :  F13A01 - D8S1179 -  HPRTB và locut giới tính Amelogenin”, Tạp chí phân tích Hóa-Lý và Sinh học, T-16, Số 2/2011, trang 39-43.

[3]Lê Thị Bích Trâm, Lương Thị Yến, Trần Minh Đôn, Nguyễn Thị Thu Hoài, Đinh Đoàn Long, Trịnh Đình Đạt (2011), “Nghiên cứu khảo sát tần suất phân bố alen các locus đa hình F13A01, D8S1179 và HPRTB ở quần thể người Việt”, Tạp chí phân tích Hóa - Lý và Sinh học, T-16, Số 3/2011, trang 71-74.

[4]Lương Thị Yến, Lê Thị Bích Trâm, Trần Trọng Hội, Bùi Nguyên Hải, Nguyễn Thị Thu Hoài (2012), “Nghiên cứu tối ưu điều kiện PCR sử dụng 16 cặp mồi gắn huỳnh quang trên hệ thống điện di soi gel huỳnh quang Pharos FX”, Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường công an, Số 29 tháng 10/2012, trang 51-55.

[5]Lê Thị Bích Trâm, Trần Trọng Hội, Bùi Nguyên Hải, Nguyễn Thị Thu Hoài, Đinh Đoàn Long, Trịnh Đình Đạt (2015), “Nghiên cứu khảo sát tần suất alen 15 locut đa hình STR ở quần thể người Việt”, Tạp chí khoa học ĐH Quốc gia Hà Nội, Tập 31, Số 3/2015, trang 50-56.

>>>>> Xem thông tintiếng Anh.

 Cao Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   |